85. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave

Píše sa rok 2008. Osmička je magická nielen pre naše Slovensko (683 príchod Cyrila a sv. Metoda, 1918 vznik ČSR, 1968 okupácia Slovenska, 1989 nežná revolúcia…), ale aj pre Trnavu (1238 – 2008), ktorá si v tomto roku pripomína 770. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto. No a do tretice, náš Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave vznikol 3. marca 1923, takže si pripomíname jeho 85. výročie vzniku.

Obal bulletinu

Sme síce starý národ, ale veľmi mladý štát, ktorý okrem Samovej ríše (623 – 658) a Veľkej Moravy (828 – 907), žil neustále v spojení s inými národmi. 1000 rokov v Uhorsku a viac ako 80 rokov s Čechmi (1918 – 1988).

Krátka doba prvej Slovenskej republiky (1938 – 1945) poznačená vojnovým besnením v Európe a tých našich mladých adolescentných 15 rokov od založenia samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 nás ešte nenaučilo vážiť si samých seba, byť národne uvedomelými, preciťovať svoje vlastenectvo.

Naši vzdelanci sa museli učiť a vyučovať svoju valstnú históriu v takom podaní, ako to vyhovovalo našim dejinným súputníkom Maďarom, či našim bratom Čechom. V 15. rokoch sme si nestihli uvedomiť svoju dospelosť, čo sa odráža aj v našich médiách, kde si politici a historici hľadajú svoju spoločnú reč. A ja verím, že ju nájdu. A k takým “nezrelým” úvahám priraďujem aj diskusie o tom, či je v našej slobodnej krajine potrebná Matica slovenská.

Ona si tiež užila svoje. Celonárodná ustanovizeň v Martine si v tomto roku pripomenie svoje 145. výročie. Nakoniec, aj tá naša 85. ročná dáma (Matica slovenská) v Trnave. A veru má sa aj čím pochváliť. Svojimi tradičnými podujatiami si vydobyla svoje miesto nielen v Trnave, ale aj na celoslovenskom kultúrnom nebi.

Vrátim sa k magickému číslu, ktoré je obsiahnuté v roku 2008. Práve v tomto roku majú už matičné podujatia tradične a úspešne poriadané Miestnym odborom Matice slovenskej v Trnave svoje vlastné jubileá:

XV. ročník MATIČNÉHO PLESU

poriadaný 26. januára 2008 v sále SPŠ v Trnave

***

85. výročie vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave

3. marca 2008

***

X. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA

vyhodnotenie 15. a 16. mája 2008 v Trnave

***

20. výročie príprav a vzniku LITERÁRNEHO KLUBU BERNOLÁK v Trnave

***

V. ročník NOČNÝCH VERŠOV PROMENÁD

19. júla

pri príležitosti výročia ZVRCHOVANOSTI SR

Zaujímavosti z histórie Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave

3. marca 1923 na valnom zhromaždení Slovenskej národnej jednoty v Trnave, po zápalistom prejave tajomníka Matice slovenskej Štefana Krčméryho, bol jednohlasne založený Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave.

Prvým predsedom MO MS v Trnave bol spisovateľ a dramatik Ferko Urbánek.

V r. 1923- 1924 MO MS v Trnave vyhlasuje a realizuje celokrajinskú zbierku na sochu gen. M. R. Štefánika.

V r. 1924 sa predsedom MO MS v Trnave stáva Dr. Pavel Žiška (Ferko Urbánek odchádza do Bratislavy) a vďaka MO MS je v Trnave odhalená prvá socha generála M. R. Štefánika v Trnave v životnej veľkosti od akademického sochára Jána Koniarka.

Podľa “pamätníkov”, kancelária MO MS v tých časoch bola na Hlavnej ulici, blízko kina Tatra, medzi Š. C. Parrákovou curkrárňou a Wetzlerovým domom.

V roku 1934 MO MS Trnava žiada Mestkú radu o prenájom miestností v mestkej budove “Pannonia” (priestory dnešného divadla, kde MO MS v Trnave v súčasnosti sídli) a Mestská rada navrhuje zastupiteľskému zboru, aby žiadosti MO MS na dobu 10 rokov od 1. januára 1934 vyhovel.

22. mája 1947 bol na valnom zhromaždení za predsedu MO MS v Trnave zvolený majster Mikuláš Schneider – Trnavský.

Posledným predsedom MO MS v päťdesiatych rokoch bol Dr. Ernest Miklovič. Po päťdesiatych rokoch bola Matica násilne zrušená. Dovtedy bolo sídlo MO MS pravdepodobne v budove divadla.

V r. 1968, po politickom odmäku, ustanovujúcu schôdzu znovu v mestskom divadle 9. októbra . 19.00 hod. viedol František Kudla. Na zakladajúcej schôdzi sa stal predsedom MO MS v Trnave Dr. Ivan Slimák.

Keďže Matica slovenská nikdy nebola politickým kruhom po vôli, Dr. Slimák abdikoval a povereným predsedom bol najprv profesor Ján Kostiha, prvý podpredseda, neskôr František Princ, ako druhý podpredseda.

V r. 1971- 1975 je za predsedu MO MS v Trnave zvolený Alojz Pavlík, odborný asistent PdFUK v Trnave. Od r. 1975 do r. 1978 sa ním stáva František Princ.

V r. 1970 – 1972 sa slávnostné akadémie MO MS konali v priestoroch Gymnázia J. Hollého, vďaka profesorovi Michalovi Tomašovičovi, podpredsedovi MO MS.

11. a 12. decembra 1970 zasadalo v Trnave v divadle predsednictvo MS Martin.

V r. 1971- 1978 sa matičné podujatia konali v priestoroch MsDO, zasadačke MÚ, či aule PdFUK.

16. a 17. 1. 1971 poriada ČÚ MS Martin v Trnave v hoteli Karpaty dvojdňový seminár o kultúrnej činnosti.

18. mája 1973 – 5. výročie oživenia MO MS v Trnave a 110. výročie MS v aule PdFUK za účasti 650 členov a hostí.

V r. 1968 – 1978 – MO MS Trnava pôsobí v trnavskom divadle a na priečelí budovy má svoju vývesnú skrinku.

V marci 1978 – vypočúvanie členov MO MS na ŠtB v Trnave, s hrozbou straty zamestnania.

Od 1989 oživenie činnosti MO MS v Okresnej knižnici.

Od roku 1990 do roku 1992 MO MS pokračuje v novom Dome kultúry ŽOS.

Od apríla 1992 až do júna 2001 vykonávala po riadnom zvolení na valnom zhromaždeni funkciu predsedníčky MO MS PhDr. Adriena Horváthová.

MO MS Trnava sa z Domu kultúry presúva do priestorov na Hlavnej 17, najprv na 2. poschodí, neskôr na 1. poschodí.

Od januára 1993 má MO MS v Trnave vlastnú zástavu, vďaka výtvarnej zručnosti našej členky Mgr. Márii Hudecovej-Rácovej († 2.12.2004).

20. marca 1993 sa koná v Trnave zasadanie výboru MS Martin, za účasti zástupcov MO MS.

V roku 1996 sa MO MS Trnava vracia do Divadla JP, kde pôsobí dodnes.

Od r. 1997 má MO MS Trnava v starom výklade SSV v Divadelnej ulici svoje vývesky.

9. decembra 1998 MO MS v Trnave odhalil na priečelí Spolku svätého Vojtecha v Trnave pamätnú tabulu Andrejovi Hlinkovi (ktorú vytvoril medailér Willia Schiffer) pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia.

V júni 2001 sa po riadnom zvolení na valnom zhromaždení stáva predsedom MO MS Trnava Ing. Miroslav Orihel.

3. marca 2003 si MO MS Trnava pripomína svoje 80. výročie vzniku.

4. mája 2004 si MO MS Trnava pripomína 80. výročie odhalenia sochy gen. M. R. Štefánika.

Od 25.6.2004 po riadnom zvolení na valnom zhromaždení až do súčastnosti vykonáva funkciu predsedníčky MO MS v Trnave PhDr. Adriena Horváthová.

Od 1. apríla 2005 uzavrel MO MS dohodu s Hnutím kresťanských pedagógov o vzájomnej spolupráci, ktorá trvá do súčastnosti.

V roku 2007 MO MS v Trnave udelil Čestné členstvo Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave sochárovi a medailérovi WILLIAMOVI SCHIFFEROVI († 7.8. 2007) a mons. ThLic. Vendelínovi Plevovi, riaditeľovi Spolku svätého Vojtech v Trnave.

Zostavila: PhDr. Adriena Horváthová
Použitá literatúra: Kronika MO MS v Trnave, Dokumnt zo Štátneho achívu v Trnave

Fotogaléria z histórie:

Celoslovenská literárna súťaž O cenu slovenského učeného tovarišstvaCeloslovenská literárna súťaž O cenu slovenského učeného tovarišstva

Slávnostné prijatie a predstavovanie ocenených účastníkov na Radnici v TrnaveSlávnostné prijatie a predstavovanie ocenených účastníkov na Radnici v Trnave

Z odovzdávania diplomov a cien víťazom súťažeZ odovzdávania diplomov a cien víťazom súťaže

Pripravená sála XV. ročníka matičného plesu Pripravená sála XV. ročníka matičného plesu

Nočné verše promenádNočné verše promenád

Aktuálni členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v TrnaveAktuálni členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave