TOVARIŠSTVO 2019

Predstavovaný ročník literárnej súťaže v tvorbe pôvodnej poézie
a prózy otvára už tretie decénium podujatia, ktoré má v kontexte literárnych
udalostí na Slovensku etablované miesto. Literárna súťaž O Cenu Slovenského
učeného tovarišstva láka autorov, ktorí vo svojej vlastnej poézii
a próze hľadajú trvalé estetické hodnoty nepodliehajúce chvíľkovým trendom.
Tieto produkty nám dohadzuje tzv. komerčná braková či vulgarizovaná
umelecká literatúra. V tomto kontexte sa ponúka paralela so svetom
populárnej hudby. Známy hudobník, skladateľ a dirigent Karel Krautgartner
sa raz vyjadril: „Keď chceš mať zaručený úspech, píš v r. 1959 lipsi,
v r. 1960 charlestony, v r. 1961 rock and rolly, v r. 1962 twisty, v r. 1963
madisony, atď“. Obdobné módne trendy možno v pomalšom tempe sledovať
i v súčasnej umeleckej literatúre. Tie sa však našich ocenených poetov
a prozaikov netýkajú a zďaleka ich obišli.
Laureát tohto ročníka Marek Sopko sa okrem iného predstavil básňami
- I. a X. zastavenie krížovej cesty. Jeho cizelovaný verš a nápadité rýmy dokresľujú artistný tón jeho poézie. Nadväzuje tak na znalcom poézie známu
krížovú cestu Paula Claudela, ktorú do slovenčiny prebásnil Karol Strmeň
vo výbere Dobré slovo v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Mimochodom, vyšla súbežne z knihou Rudolfa Dilonga Pod krížom, v ktorej
rovnako čítame básnické stvárnenie krížovej cesty. Cenu primátora mesta
Trnava získala Magdaléna Martišková. Jej poézia je charakteristická živým
a hravým prístupom k jazyku, využitím jeho potenciálu a nachádzaniu nových lexikálnych významov na prvý pohľad nepoetických výrazov (polovičný,na znamenie, prívlastok). Poetka tak ukazuje originálny tvorivý postup.Spirituálne ladenú poéziu, akú poznáme i z pera menovaného Claudela či Dilonga, ponúkla Ivana Krajčíková. Stredobodom jej poézie je tiež kríž, ale
aj príbeh Ježišovho narodenia (Traja z východu). Poetka Júlia Rakovská
nám do súťaže zaslala panegyrickú báseň venovanú 50. výročiu úmrtia
trnavského biskupa Ambróza Lazíka, ktorý svojou pastoračnou činnosťou
zanechal v arcidiecéze trvalú stopu a pomenovala ju Ave crux, ako znelo
jeho biskupské heslo. Pozoruhodné verše zaslala mladá študentka Adriána
Gálová, ktorá takto revitalizovala niektoré staršie avantgardné tvorivé postupy.
Už spomínaný Dilong sa raz kriticky vyjadril, že podľa niektorých redaktorov
a recenzentov je dobrým básnikom ten, kto v každom druhom
verši spomenie Pannu Máriu a náboženské reálie. Tento postup je však
kontraproduktívny a podľa takéhoto kľúča literatúru nemožno posudzovať
ani v literárnych súťažiach.
Pre väčšinu prozaických prác tohto ročníka je charakteristická snaha
o autobiografickosť a realistické zobrazenie súčasných reálií, ale aj historického kontextu z pohľadu jednotlivca, ktorý je stotožnený s rozprávačom,resp. protagonistom príbehu. Tento trend možno sledovať i medzi prácami oceňovanými na súťažiach typu Anasoft litera.
Zaujímavý je tiež vekový rozptyl medzi najmladšími a najstaršími
účastníkmi našej literárnej súťaže. Najmladší ocenení majú 13 rokov a najstarší ocenený Michal Schmidt, ktorý do súťaže zaslal svoju poéziu i prózu
má 88 rokov. Svedčí to o všestrannosti a reprezentatívnosti literárnej súťaže
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva. Povzbudením pre porotu i
svojich rovesníkov sú mladí nádejní autori v I. kategórii poézie i prózy. Vďaku treba adresovať ich pedagógom, ktorí stimulujú ich rast a podnecujú k
vlastnej tvorbe.
Peter Tollarovič, člen poroty