Hlavné MO MS Trnava úlohy na roky 2017- 2020

Hlavné úlohy MO MS Trnava na roky 2017 – 2020

Tak ako každoročne, tak aj v rokoch 2017 – 2020, okrem pravidelného stretávania výboru v prvý utorok v mesiaci plánujeme, pokiaľ nám budú sily stačiť a spoločensko – ekonomické prostredie priať, zrealizovať

Január

XXIV. –XXVI.   ročník tradičného matičného plesu

Marec

Valné zhromaždenie, alebo členská schôdza MO MS Trnava

Máj

XIX. – XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA

Júl

XIII. – XVI.  ročník NOČNÉ VERŠE PROMENÁD

December

VIANOČNÉ STRETNUTIE a zasadanie OR MS

V roku 2017 si budeme  pripomínať významné výročia a udalosti našich slovenských národných dejín, ako aj významných slovenských osobností.

MS vyhlásila rok 2017 za rok Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia a SSV si pripomenie 200. výročie narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského, svojho zakladateľa.

Z matičných a národných dejín si pripomenieme 220. výročie narodenia biskupa Štefana Moysesa, prvého predsedu MS, 225 výročie založenia Slovenského učeného tovarišstva s hlavným stánkom v Trnave.

Nášho MO MS a mesta Trnavy sa týka osobnosť Dr. Pavla Žišku, rodáka zo Skalice, kde je aj pochovaný. Od roku 1918 pôsobil ako profesor náboženstva na gymnáziu a ako vicerektor biskupského seminára sv. C a M v Trnave. Od roku 1924 bol predsedom MOMS Trnava a patril k hlavným osobnostiam a slávnostným  rečníkom Trnavy počas celého pôsobenia u nás (1938). Zaslúžil sa o postavenie pomníka M.R. Śtefánika v Trnave a mnohých ďalších slovenských dejateľov po celom Slovensku. 17.9. si pripomenieme 70.výročie jeho úmrtia. V rámci našich dlhodobých úloh plánujeme v roku 2019, pri 140. výročí jeho narodenie odhaliť mu pamätnú tabulu, ktorú mu spomínali jeho vďační odchovanci hneď po jeho skone.

Z politických predstaviteľov to bude 18. apríla spomienka na hanebnú popravu nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa a 13. októbra to bude 130. výročie jeho narodenia.

Na jeseň, počas Trnavského jarmoku plánuje MS tohoročné

NÁRODNÉ MATIČNÉ DNI 2017

zrealizovať v Trnave. Budeme sa mať čo obracať. Prípravné výbory prebiehajú už od decembra 2016 a sú s pravidelnosťou každý mesiac.

Napriek tomu, že v Trnave nie je profesionálne matičné zariadenie – MATIČNÝ DOM, čím vlastne MS porušuje  svoje vlastné  STANOVY (v každom krajskom meste zriadiť D-MS- citácia zo Stanov),  KR MS TK pravidelne zasadá v Trnave. Trnava jej poskytuje bezplatne priestory a bez nároku na honorár svoje služby, vďačne vychádza v ústrety. Minulý rok bol v Trnave na TTSK aj Krajský snem KR MS TK.

MO MS pravidelne spolupracuje s OMM, OR MS Trnava –minulý rok boli zriadené nové MO MS v Kátlovciach a v Malženiciach, ako aj so spoločenskými organizáciami pri spolupráci aj uvedených podujatí : DJP, KJF, MESTO Trnava, TTSK, redakcia KULTÚRA Rádio LUMEN, UKF v Nitre a i., týmto im vyjadrujem aj naše poďakovanie.

Okrem toho je to pravidelná výmena skriniek MO MS Trnava na Trhovej ulici, podľa zrealizovaných podujatí, či pripomienka výročí, ďalej je to  vedenie KRONIKY MO MS Trnava (poďakovanie Mgr. M. Kutákovej).

Ďalej  dopĺňame našu webovú stránku.

Nesmieme zabudnúť na spoluprácu s LKB a zabezpečovaní stretnutí jej členov a záujemcov aspoň 4x do roka. Práve v utorok  28. marca priravujeme prezentáciu publikácie LITERÁRNA TRNAVA  – 15. výročie literárnych  kaviarní, ktorá bude v Dome hudby M.Sch. Trnavského od 16tej hodiny pozvať !

Náš MO MS má aj svoju publikačnú činnosť. SPRIEVODCA po trnavských cintorínoch 3 diely + 1 CD, bulletiny k 80., 85, 90. výročiu založenia MO MS Trnava, každoročne k vyhodnoteniu  zborník z víťazných prác z celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA.

ZÁVER:

Veľká Matica vydala v r. 2013 publikáciu –  PRO MEMORIA – PRE PAMÄŤ MS. V III. časti publikácie je téma  Historický odkaz MS a jej miesto v súčasnej slovenskej spoločnosti.

Z podnadpisu Budúcnosť Matice slovenskej, heslovite vyberám: Ak náš národ, teda aj štát a Matica chce prežiť ďalších 150 rokov( pri výročí Matice), musíme zjednocovať spoločnosť, nápadmi podporovať v mnohých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života, prekračovať tradičné chápanie vlasti, ale zároveň novými formami viesť k VLASTENECTVU, k pôde, ale hlavne

M O R Á L K E !

Celá naša činnosť musí stáť na tradičných národných a kresťanských základoch a musí byť zasvätená modlitbe Metodových žiakov: „Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou tvojou zhliadni. A nevydaj, čo je naše, cudzím, a neobráť nás za korisť národom pohanským.“

Otcovia nášho národa mali krásny pozdrav, ktorý akosi vymizol

z našich komunikácií : ZA BOHA( život ) A ZA NÁROD (slobodu)

Dr. Tiso dal za národ svoj ŽIVOT!