Pozvánka na Valné zhromaždenie MO MS Trnava

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V T R N A V E

Vážení členovia MS, milé sestry a bratia

pozývame Vás na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 23. marca 2017 o 16.00 hod.

v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave na Trojičnom námestí č.2,

na I. poschodí

Program :

1. Matičná hymna

2. Kultúrny program

3. Otvorenie VZ,  privítanie hostí, členov MS

4. Schválenie rokovacieho a volebného programu

5. Voľba pracovných komisií- návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice

6. Správa o činnosti MO MS za obdobie 2013 – 2016

7. Správa o hospodárení MO MS

9 . Hlavné úlohy MO MS Trnava na roky 2017 – 2020

10. D i s k u s i a

11. Voľba predsedu, členov výboru a dozorného výboru

12 . Voľba delegáta a náhradníka  na Snem  MS

13. Návrh na uznesenie – záver – občerstvenie

PhDr. Adriena Horváthová, predseda

Členské si môžete zaplatiť už od 15.30, očakávame Vašu účasť !