Nočné verše kráľovského mesta a jeho promenád 2018, XIV. ročník

Trnava, ako prvé mesto na území dnešného Slovenska získala v roku 1238 od kráľa  Belu IV. výsady slobodného kráľovského mesta, hoci spomienka o našom meste pochádza z roku 1211. V tomto roku si pripomíname 780. výročie udelených výsad.

V roku 2003, pri 10. výročí samostatnej SR ma oslovili maestro Wiliam Schiffer, francúzsko – slovenský medailér a sochár, básnik Teodor Križka a Roman Krč Krel , Trnavčan (jediný žiak W. Schiffera)s tým, o čom dumali v dobrej pohode, možno pri vínku, na chalupe u  T. Križku, dlhoročného predsedu poroty celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA v Trnave, aby sme si nejako  uctili významný počin – 17. júl 1992 – výročie ZVRCHOVANOSTI aktuálnej  SR. Teodor Križka, básnik, možno naznačil, že recitovanie veršov a v noci. A mne nebolo viac treba. Ihneď mi naskočili verše Viliama Turčányho – mám svoje mesto rád, s tým vencom promenád – a NOČNÉ VERŠE PROMENÁD boli na svete…A za múrom promenád je kláštor františkánov, kde najdlhšie pôsobil predstaviteľ katolíckej moderny, básnik Rudolf Dilong, a tak moja predstavivosť okamžite zareagovala… na prvých Veršoch promenád nám svietili tromi fakľami aktuálni frátri františkáni, neskôr vo františkánskych habitoch požičaných v DJP (divadlo uvádzalo hru o R. Dilongovi) dobrovoľníci. Minulý rok to už boli iba 3 fakle upevnené na stojane (kľudne môžu pripomínať 3 prúty Svätoplukove)…totiž v prírode a hlavne na strednom Slovensku mali svoj význam hlavne vatry, ale my v meste a na rovine sme symbolicky zapálili fakle…

A keďže v prípade zlého počasia sme v Západnom krídle trnavskej radnice, boli sme tam aj v sobotu 21. júla 2018, na XIV. ročníku NOČNÝC VERŠOCH KRÁĽOVSKÉHO MESTA, žiaľ, bez jeho promenád…

Aj v tomto roku prijali naše pozvanie profesionálni umelci Jozef Šimonovič, Dagmar Bruckmayerová, Gregor Hološka, ako aj naše domáce umelkyne, poetka Grétka Partelová, a hudobníčka a poetka Beátka Kuracinová-Vargová.

Prvý hudobný vstup, akási znelka stretnutia priaznivcov poézie, zazneli prvé strofy piesne Láska, Bože, láska. Po nich Jozef Šimonovič predniesol báseň Jonáša Záborského napísanú pred 150 rokmi a stále aktuálnu, SLOVÁCI. Prvý vstup bol totiž o tom, čo zdôrazňoval prešovský arcibiskup, eparcha grécko-katolíckej cirkvi v Prešove na štátnych oslavách sv. Cyrila a sv. Metoda 5. júla v Nitre. Vo svojej kázni zdôraznil, že vo svetle misie sv. Cyrila a Metoda to u nás nejde dobrým smerom. Naša krajina potrebuje znovu počuť pevný a mocný príklad vierozvestcov dneška. Pravda nás vedie k dobru, pravdivosti, čestnosti, vidíme, ako sa celý národ domáha týchto hodnôt. Vyzval nazvať veci pravým menom, nehrať sa na moderných, kultúrnych a civilizovaných, a pritom upadať do nekultúry, novodobého pohanstva, ktoré už raz bolo vykorenené cyrilometodskou misiou…Arcibiskup spomínal, že bol v Nemecku, kde sa chválili 500 ročným prekladom biblie do Nemčiny. Bol milý. Vravel, trochu som sa pousmial a potom som im musel vysvetľovať kto nám preložil bibliu, ako aj to, že naša reč bola v tom období, pred 1 150 rokmi štvrtým liturgickým jazykom na svete.

Potom nasledovala prehliadka sľúbených víťazných prác ocenených autorov na jubilejnom XX. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2018. Odzneli básne autorov mimoriadnych ocenení. Laureáta a držiteľa ceny predsedu TTSK Jozefa Tomášika-Pritrnavského z Bratislavy, Ceny predsedu MS Mareka Sopku z Nitry a Ceny primátora mesta Trnava Petry Polnišerovej z Novej Bane. Po hudobnom predele nasledoval prednes básní prvých miest troch kategórií. V prvej (Mária Barnovská, Stará Ľubovňa), druhej( Irena Georgieva Dimova, Banská Bystrica) a tretej (Peter Šípoš Topoľčany)kategórie.

V ďalšom vstupe sa prelínali údaje o vzácnej trnavskej osobnosti – profesorovi Jozefovi Šimončičovi, významnom archivárovi, vysokoškolskom pedagógovi a publicistovi, ktorý v júni t.r. oslávil 90tku a jeho archívnych objavov a vzácnej  histórii Trnavy, miesta to dávnych „diplomatických stretnutí kráľov svojej doby.

Pripomenuli sme si aj ďalšieho významného Trnavčana, úžasného básnika, tiež ich rovesníka, Miroslava Válka, o ktorom sme si pred dvoma mesiacmi pozreli vynikajúci, akoby faktografický životopis, viachodinový film autora Patrika Lančariča, ktorý končí básňou :

Bože, ja som len Tvoja byľ,

a Ty si ma obetoval pre dav.

Čo som Ti, Bože, urobil,

Čo som TI, Bože, nespravil.

Epitaf, ktorý si Válek sám napísal po roku 1989 a nazval ho Michelangelova modlitba, prináša film po prvýkrát. Vo Válkovej pozostalosti sa objavil iba nedávno. Myslím si, že je priezračnou odpoveďou na tajomstvá básnikovej osobnosti, a zároveň pozvánkou na vynikajúci film, ktorý Slovensku vracia jeho minulosť. Následne odzneli dve Válkove básne, v podaní J. Šimonoviča TICHO NAD KRAJOM a G. Hološku LIST PRE PRINCEZNÚ.

A keďže Trnava a jej žírna rovina je bohatá nielen na vínnu révu, ale aj na neuveriteľné množstvo skvelých osobností, literátov, poväčšine však básnikov, tak sme si pripomenuli ďalšieho, dokonca konškoláka M. Válka, či prof.Šimončiča – básnika Viliama Turčányho, či chtelnického rodáka, významného lekára a zároveň básnika, Karola Kapellera, o dva roky staršieho (92 rokov), ktorým vyšli pri ich jubileu nádherné publikácie, výbery z básní. Gabriela Spustová Izakovičová, poetka, redaktorka, rodáčka zo Suchej n/P je autorkou a zostavovateľkou výberu básni V. Turčányho s názvom Rytier a pevec Viliam TurčányPeter Tollarovič, absolvent FFUK (2016) a t.č. na katedre slovenčiny FFUK vedie semináre,  ešte o ňom budeme počuť, je editorom výberu básní MUDr. Karola Kapellera s názvom Keď poézia lieči.

Od V. Turčányho zazneli básne MANIFEST a NAŠIM PREDKOM. A pred záverečným blokom svojím dobrosrdečným humorom vohnal slzičky do očú prednes básní K. Kapellera  ZDRAVOTNÉ ZAMYSLENIE, či EMBRYÁ, EMBRYÁ… Po hudobnom predele nasledoval záverečný blok s názvom VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ, do ktorého sa prihlásili samotní účastníci podujatia.

Básnickú prvotinu Smolenickej rodáčky Júlie Rakovskej predniesla Klárika Bartakovičová. Potom sa k slovu prihlásil Marek Švec. Milým prekvapením bolo, že mladý poeta Marek sa prihlásil za člena MO MS v Trnave, a túto príležitosť sme využili na slávnostné odovzdanie jeho preukazu do nášho odboru(viď. foto) K 60.výročiu úmrtia národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského zložila a predniesla svoju báseň prof. Gabriela Gotthardová a na záver nemohol chýbať ani verš Titusa Holiča o vínečku, ktorý zvŕšila Beáta Kuracinová – Vargová piesňou O vínečku. A po pohári dobrého vínka sa môžeme tešiť na také malé jubileum – XV. ročník NOČNÝCH VERŠOV PROMENÁD 2019. AHT R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE KRÁĽOVSKÉHO MESTA A JEHO PROMENÁD

XIV. ročník

sobota 21. júla 2018 od 21. hod.

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

rípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

v Program: víťazné básne celoslovenskej literárnej súťaže, hudba a verše renomovaných básnikov zaznejú  v podaní známych hercov, domácich recitátorov a hostí.

vScenár a moderovanie: Adriena Horváthová

v Záver: VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!