95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej,

alebo, historickou Trnavou kráčali dejiny

Rok 2018 je rokom mnohých výročí. Pripomíname si 1.150 výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, 1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 3. marca – 95. výročie  MO MS v Trnave,

v máji – 60. výročie úmrtia národného umelca M. Schneidra – Trnavského,  predsedu MO MS Trnava od r. 1947, v júli – 160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika,  prvého predsedu MO MS Trnava v r. 1923, v auguste -155. výročie vzniku MS, v septembri – 780. výročie založenia nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY, v októbri -100. výročie prvej ČSR.

MO MS si svoje výročie pripomenul na slávnostnej členskej schôdzi vo štvrtok 1. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Naše pozvanie prijali významní hostia : Mgr. Jozef Viskupič, župan TTSK,

Mesto Trnava zastupoval Ing. Pavol Tomašovič z kancelárie primátora, predseda MS JUDr. Marián Gešper, predsedníčka  KR MS TK Dr. Libuša Klučková, riaditeľ DJP Mgr. Emil Nedielka, riaditeľka KJF Mgr. Lívia Koleková a mnohí ďalší.

V úvode sme si spolu s RS BRADLAN zaspievali slovenskú hymnu a vypočuli sme si báseň Jonáša Záborského SLOVÁCI. Potom bolo slávnostné publikum oboznámené s národnými dejinami, o tom, že prvé slovenské divadelné predstavenie bolo odohrané v prvom kamennom divadle v Uhorsku, v Trnave  už v roku l869,že Trnavou prechádzali takmer všetci národovci, počnúc Štúrom, Hurbanom, Hodžom. Radlinským, Tamaškovičom, Palárikom, neskôr F. Urbánkom, M. Urbanom, Tajovským, Jilemnickým, či významnými umelcami akými boli J. Koniarek, M. Schneider – Trnavský.

Hodžova dcéra Božena  sa vydala do Trnavy za advokáta a veľkého národovca Vendelína Kutlíka. Mali dcéru Elenu. Tá sa  vydala sa za dr. Milana Ivanku, ktorý z balkóna radnice v Trnave v okóbri 1918 vyhlásil  vznik prvej ČSR. Elena bola literátka, vydala aj knihu noviel V krinolíne, kde tieto udalosti v Trnave popisuje a verí, že jej maminka Božena Hodžova by bola pyšná na svojho zaťa.

Z pera F. Urbánka (krátené):

„1. januára 1919 bola slávnostne prinavrátená skonfiškovaná budova Matice slovenskej a toho istého roku 5. augusta pod protektorátom pána prezidenta T. G.   Masaryka v prítomnosti ministrov Československej republiky a pri veľkej účasti najprednejších slovenských a českých dejateľov oživotvorila sa Matica slovenská. 3.III. 1923 na valnom zhromaždení SNJ dp. Dr. Pavel Žiška, podpredseda predostrel návrh  o pretvorení Slovenskej Národnej Jednoty na Odbor Matice slovenskej v Trnave, návrh bol jednoznačne prijatý. Slovenská Národná Jednota pretvorila sa na Odbor Matice slovenskej“   AH95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej,

alebo, historickou Trnavou kráčali dejiny

(článok pre SNN)

Rok 2018 je rokom mnohých výročí. Pripomíname si 1.150 výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, 1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 3. marca – 95. výročie  MO MS v Trnave,

v máji – 60. výročie úmrtia národného umelca M. Schneidra – Trnavského,  predsedu MO MS Trnava od r. 1947, v júli – 160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika,  prvého predsedu MO MS Trnava v r. 1923, v auguste -155. výročie vzniku MS, v septembri – 780. výročie založenia nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY, v októbri -100. výročie prvej ČSR.

MO MS si svoje výročie pripomenul na slávnostnej členskej schôdzi vo štvrtok 1. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Naše pozvanie prijali významní hostia : Mgr. Jozef Viskupič, župan TTSK,

Mesto Trnava zastupoval Ing. Pavol Tomašovič z kancelárie primátora, predseda MS JUDr. Marián Gešper, predsedníčka  KR MS TK Dr. Libuša Klučková, riaditeľ DJP Mgr. Emil Nedielka, riaditeľka KJF Mgr. Lívia Koleková a mnohí ďalší.

V úvode sme si spolu s RS BRADLAN zaspievali slovenskú hymnu a vypočuli sme si báseň Jonáša Záborského SLOVÁCI. Potom bolo slávnostné publikum oboznámené s národnými dejinami, o tom, že prvé slovenské divadelné predstavenie bolo odohrané v prvom kamennom divadle v Uhorsku, v Trnave  už v roku l869, že – ľavá časť divadla – od brány doľava bola hotel s názvom „ U čierneho orla“, v ktorom bola ubytovaná Adela Ostrolúcka so svojou rodinou.  Augustín Maťovčík objavil a preložil z nemčiny jediný známy list Adely Ostrolúckej, ktorý poslala  z Trnavy 3.3.1850 svojmu strýkovi Gustávovi Ostrolúckemu do Zemianskeho Podhradia prostredníctvom Ľ. Štúra, zdržiavajúceho sa práve v Trnave. List je uložený v SNA v Ba. Text listu v slovenskom preklade znie : Trnava 3. marca 1850, neskoro večer….Dnes neskoro večer nás prekvapila nečakaná návšteva pána Štúra, ktorý sa ponúkol, že Vám vezme náš lístok.

Veľmi málo sa spomína aj dosť dôležitá udalosť v živote Ľ. Štúra, že keď uhorská vláda naňho vydala zatykač, záchranu mu poskytol a život mu zachránil katolícky kňaz Ján Galbavý na r.k. fare v Jablonovom.

Poďme k Štúrovým súputníkom, Hurbanovi a Hodžovi. Tí často chodievali

do Trnavy na slovenské divadelné predstavenia. Hurbanovci chodili do Trnavy z blízkeho Hlbokého, ale Hodžovci chodili až z Mikuláša, z Liptova. A predstavte si, že do Trnavy sa pobrala vynikajúca divadelníčka Božena Hodžova, ktorá hrávala divadlá aj v Mikuláši, a vydala sa za advokáta a veľkého národovca Vendelína Kutlíka

V Trnave pôsobí  aj ďalší významný národovec Martin Branislav Tamaškovič, ktorý bol menovaný za jednateľa Matice slovenskej pod č. 457/ 865, prezývaný „trnavský Svätopluk“. Celý svoj život podporoval národnú činnosť a po smrti svoj majetok testamentom poručil Matici slovenskej a trom slovenským gymnáziám.

Možno ešte k niekoľkým zaujímavostiam. Keď Svetozár Hurban dokončil právnické štúdiá v Bratislave, počas ktorých chodil aj s ďalšími prešporskými študentami hrávať divadlá do Trnavy, začas pôsobil u advokáta Kultíka v Trnave. Chodieval aj do spoločnosti a kaviarní a tak sa zoznámil aj s rodinou Schneidrových, ktorí mali v Trnave vychýrenú reštauráciu. Neskôr zakotvil v Martine vo Vydavateľstve Národné noviny (40 rokov) a raz sa stalo, že V. Paulíny Tóth, zodpovedný redaktor NV mu pripísal pod článok k jeho menu aj prívlastok Vajanský, čo natrvalo vošlo do histórie.

A keď potom  známy trnavský muzikus Mikuláš Schneider robil po Slovensku spolu so spevákom Rehákom koncerty, zavítali aj do novej budovy MS do Martina. Po veľkom aplauze vstal S. H. Vajanský, zobral pohár vína a povedal, že Mikuláš Schneider, že veru on nemôže chodiť po svete s takým holým nemeckým menom a pokrstil ho na M. Schneidra -Trnavského, čo taktiež vošlo do dejín.

Teraz niečo z pera Ferka Urbánka: „Minister s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Vavro Šrobár 1. januára 1919 slávnostne prinavrátil skonfiškovanú budovu Matice slovenskej a toho istého roku 5. augusta  oživotvorila sa Matica slovenská pod protektorátom pána prezidenta T. G. Masaryka v prítomnosti ministrov Československej republiky a pri veľkej účasti najprednejších slovenských a českých dejateľov. Za tým istým cieľom založili sme si my tu v Trnave Slovenskú Národnú Jednotu hneď po prevrate, ešte pred oživotvorením Slovenskej Matice ( teda ešte v r. 1919 oživotvorili SNJ, ktorej predchodkyňou  bola Slovenská beseda v Trnave od r. 1870,  pozn. autora;  medzičasom si F. Urbánek dopisoval s pánom Š. Krčmérym, tajomníkom MS, ktorý ho od r. 1920 nabádal k vytvoreniu MO MS v Trnave).

Až tohto roku ( 1923, pozn. autora) vo februári písal som v tejto záležitosti p. Š. Krčmérymu a zároveň som ho pozval  na tohoročné valné shromaždenie   ( Slovenskej Národnej Jednoty pozn. autora) kvôli prevedeniu tejto akcie. On obsah môjho dopisu s radosťou v známosť vzal a nás svojou vzácnou návštevou v označený čas poctil.

Na valnom zhromaždení dp. Dr. Pavel Žiška, podpredseda návrh  o pretvorení Slovenskej Národnej Jednoty na Odbor Matice slovenskej predostrel a keď p. tajomník Štefan Krčméry dôrazne vysvetlil úkol Slovenskej Matice, návrh bol jednoznačne prijatý. Slovenská Národná Jednota pretvorila sa 3.III. t.r. (1923 pozn. autora) na Odbor Matice slovenskej. Týmto sme najokázalejšie zasvätili 60 ročné trvanie našej Slovenskej Matice.“

V r. 1923 Dr. P. Žiška vyhlásil celokrajinskú zbierku na sochu gen. M. R. Štefánika, v máji 1924 už bola odhalená, prvá na Slovensku, v životnej veľkosti, za prítomnosti jeho mamičky. MS organizovala podujatia, zisk z ktorých odvádza na opravu pomníka J. Hollého na D. Vode, na postavenie sochy J. Hollého v Maduniciach, výnos z divadelného predstavenia DROTÁR išiel na vystavenie primeraného pomníka na hrobe Palárikovom, na zvečnenie jeho zásluh. MO MS Trnava robí zbierku aj na výstavbu honosného pomníka na Bradle, či pomník J. M. Hurbanovi.

Poďme do súčasnosti. V r. 1998 náš MO MS Trnava na priečelí SSV v Ta odhalil pamätnú tabuľu Andrejovi Hlinkovi, pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia. Tabuľa je dielom čestného člena MO MS medailéra maestra W. Schiffera . V r. 2000 VZ  MO MS Trnava  odsúhlasilo 10.000 Sk na nové pastoračné centrum na Prednádraží. V r. 2001 MO MS Trnava predkladá rektorovi UCM návrh na osadenia súsošia sv. Cyrila  a Metoda  pred rovnomennou Univerzitou v Trnave (odliatok sôch spred Ústavu sv. Cyrila a

Metoda  v Ríme, autor W. Schiffer .) V októbri 2012 bolo súsošie osadené

v Trnave pred Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. V r. 2002 náš MO MS obnovil Literárny klub BERNOLÁK (LKB) a celoslovenskú literárnu súťaž O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA (SUT) pri 210. výročí založenia SUT v Trnave. V r.2011 MO MS vďaka dotácii TTSK zrealizoval projekt zreštaurovania reliéfu Š. Moysesa, prvého predsedu MS  na budove Marianea na Hollého ul. Trnava.

A to nehovorím o XXIV. ročníkoch matičných plesoch, o 15. rokoch literárnych kaviarní v Trnave, či o stretávaniach členov LKB  v Trnave, o XIX. ročníkoch celoslovenskej  literárnej  súťaže O CENU SUT, či XIII. ročníkoch NOČNÝCH VERŠOCH PROMENÁD a minuloročných NÁRODNÝCH MATIČNÝCH SLÁVNOSTIAH  v Trnave.

Po odovzdaní ocenení za dlhoročnú spoluprácu TTSK, primátorovi a MESTU Trnava, MS, riaditeľovi DJP E. Nedielkovi, riaditeľke KJF L. Kolekovej, J. Szabovi, vedúcemu klubu ŠPORT LUDUS a RS BRADLAN a po zaspievaní

Matičnej hymny KTO ZA PRAVDU HORÍ bola oficiálna časť slávnostného podujatia ukončená.

PhDr. Adriena Horváthová

predseda MO MS Trnava