Browsing the Nezaradené category...


95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej,

alebo, historickou Trnavou kráčali dejiny

Rok 2018 je rokom mnohých výročí. Pripomíname si 1.150 výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, 1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 3. marca – 95. výročie  MO MS v Trnave,

v máji – 60. výročie úmrtia národného umelca M. Schneidra – Trnavského,  predsedu MO MS Trnava od r. 1947, v júli – 160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika,  prvého predsedu MO MS Trnava v r. 1923, v auguste -155. výročie vzniku MS, v septembri – 780. výročie založenia nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY, v októbri -100. výročie prvej ČSR.

MO MS si svoje výročie pripomenul na slávnostnej členskej schôdzi vo štvrtok 1. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Naše pozvanie prijali významní hostia : Mgr. Jozef Viskupič, župan TTSK,

Mesto Trnava zastupoval Ing. Pavol Tomašovič z kancelárie primátora, predseda MS JUDr. Marián Gešper, predsedníčka  KR MS TK Dr. Libuša Klučková, riaditeľ DJP Mgr. Emil Nedielka, riaditeľka KJF Mgr. Lívia Koleková a mnohí ďalší.

V úvode sme si spolu s RS BRADLAN zaspievali slovenskú hymnu a vypočuli sme si báseň Jonáša Záborského SLOVÁCI. Potom bolo slávnostné publikum oboznámené s národnými dejinami, o tom, že prvé slovenské divadelné predstavenie bolo odohrané v prvom kamennom divadle v Uhorsku, v Trnave  už v roku l869,že Trnavou prechádzali takmer všetci národovci, počnúc Štúrom, Hurbanom, Hodžom. Radlinským, Tamaškovičom, Palárikom, neskôr F. Urbánkom, M. Urbanom, Tajovským, Jilemnickým, či významnými umelcami akými boli J. Koniarek, M. Schneider – Trnavský.

Hodžova dcéra Božena  sa vydala do Trnavy za advokáta a veľkého národovca Vendelína Kutlíka. Mali dcéru Elenu. Tá sa  vydala sa za dr. Milana Ivanku, ktorý z balkóna radnice v Trnave v okóbri 1918 vyhlásil  vznik prvej ČSR. Elena bola literátka, vydala aj knihu noviel V krinolíne, kde tieto udalosti v Trnave popisuje a verí, že jej maminka Božena Hodžova by bola pyšná na svojho zaťa.

Z pera F. Urbánka (krátené):

„1. januára 1919 bola slávnostne prinavrátená skonfiškovaná budova Matice slovenskej a toho istého roku 5. augusta pod protektorátom pána prezidenta T. G.   Masaryka v prítomnosti ministrov Československej republiky a pri veľkej účasti najprednejších slovenských a českých dejateľov oživotvorila sa Matica slovenská. 3.III. 1923 na valnom zhromaždení SNJ dp. Dr. Pavel Žiška, podpredseda predostrel návrh  o pretvorení Slovenskej Národnej Jednoty na Odbor Matice slovenskej v Trnave, návrh bol jednoznačne prijatý. Slovenská Národná Jednota pretvorila sa na Odbor Matice slovenskej“   AH95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej,

alebo, historickou Trnavou kráčali dejiny

(článok pre SNN)

Rok 2018 je rokom mnohých výročí. Pripomíname si 1.150 výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, 1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 3. marca – 95. výročie  MO MS v Trnave,

v máji – 60. výročie úmrtia národného umelca M. Schneidra – Trnavského,  predsedu MO MS Trnava od r. 1947, v júli – 160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika,  prvého predsedu MO MS Trnava v r. 1923, v auguste -155. výročie vzniku MS, v septembri – 780. výročie založenia nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY, v októbri -100. výročie prvej ČSR.

MO MS si svoje výročie pripomenul na slávnostnej členskej schôdzi vo štvrtok 1. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Naše pozvanie prijali významní hostia : Mgr. Jozef Viskupič, župan TTSK,

Mesto Trnava zastupoval Ing. Pavol Tomašovič z kancelárie primátora, predseda MS JUDr. Marián Gešper, predsedníčka  KR MS TK Dr. Libuša Klučková, riaditeľ DJP Mgr. Emil Nedielka, riaditeľka KJF Mgr. Lívia Koleková a mnohí ďalší.

V úvode sme si spolu s RS BRADLAN zaspievali slovenskú hymnu a vypočuli sme si báseň Jonáša Záborského SLOVÁCI. Potom bolo slávnostné publikum oboznámené s národnými dejinami, o tom, že prvé slovenské divadelné predstavenie bolo odohrané v prvom kamennom divadle v Uhorsku, v Trnave  už v roku l869, že – ľavá časť divadla – od brány doľava bola hotel s názvom „ U čierneho orla“, v ktorom bola ubytovaná Adela Ostrolúcka so svojou rodinou.  Augustín Maťovčík objavil a preložil z nemčiny jediný známy list Adely Ostrolúckej, ktorý poslala  z Trnavy 3.3.1850 svojmu strýkovi Gustávovi Ostrolúckemu do Zemianskeho Podhradia prostredníctvom Ľ. Štúra, zdržiavajúceho sa práve v Trnave. List je uložený v SNA v Ba. Text listu v slovenskom preklade znie : Trnava 3. marca 1850, neskoro večer….Dnes neskoro večer nás prekvapila nečakaná návšteva pána Štúra, ktorý sa ponúkol, že Vám vezme náš lístok.

Veľmi málo sa spomína aj dosť dôležitá udalosť v živote Ľ. Štúra, že keď uhorská vláda naňho vydala zatykač, záchranu mu poskytol a život mu zachránil katolícky kňaz Ján Galbavý na r.k. fare v Jablonovom.

Poďme k Štúrovým súputníkom, Hurbanovi a Hodžovi. Tí často chodievali

do Trnavy na slovenské divadelné predstavenia. Hurbanovci chodili do Trnavy z blízkeho Hlbokého, ale Hodžovci chodili až z Mikuláša, z Liptova. A predstavte si, že do Trnavy sa pobrala vynikajúca divadelníčka Božena Hodžova, ktorá hrávala divadlá aj v Mikuláši, a vydala sa za advokáta a veľkého národovca Vendelína Kutlíka

V Trnave pôsobí  aj ďalší významný národovec Martin Branislav Tamaškovič, ktorý bol menovaný za jednateľa Matice slovenskej pod č. 457/ 865, prezývaný „trnavský Svätopluk“. Celý svoj život podporoval národnú činnosť a po smrti svoj majetok testamentom poručil Matici slovenskej a trom slovenským gymnáziám.

Možno ešte k niekoľkým zaujímavostiam. Keď Svetozár Hurban dokončil právnické štúdiá v Bratislave, počas ktorých chodil aj s ďalšími prešporskými študentami hrávať divadlá do Trnavy, začas pôsobil u advokáta Kultíka v Trnave. Chodieval aj do spoločnosti a kaviarní a tak sa zoznámil aj s rodinou Schneidrových, ktorí mali v Trnave vychýrenú reštauráciu. Neskôr zakotvil v Martine vo Vydavateľstve Národné noviny (40 rokov) a raz sa stalo, že V. Paulíny Tóth, zodpovedný redaktor NV mu pripísal pod článok k jeho menu aj prívlastok Vajanský, čo natrvalo vošlo do histórie.

A keď potom  známy trnavský muzikus Mikuláš Schneider robil po Slovensku spolu so spevákom Rehákom koncerty, zavítali aj do novej budovy MS do Martina. Po veľkom aplauze vstal S. H. Vajanský, zobral pohár vína a povedal, že Mikuláš Schneider, že veru on nemôže chodiť po svete s takým holým nemeckým menom a pokrstil ho na M. Schneidra -Trnavského, čo taktiež vošlo do dejín.

Teraz niečo z pera Ferka Urbánka: „Minister s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Vavro Šrobár 1. januára 1919 slávnostne prinavrátil skonfiškovanú budovu Matice slovenskej a toho istého roku 5. augusta  oživotvorila sa Matica slovenská pod protektorátom pána prezidenta T. G. Masaryka v prítomnosti ministrov Československej republiky a pri veľkej účasti najprednejších slovenských a českých dejateľov. Za tým istým cieľom založili sme si my tu v Trnave Slovenskú Národnú Jednotu hneď po prevrate, ešte pred oživotvorením Slovenskej Matice ( teda ešte v r. 1919 oživotvorili SNJ, ktorej predchodkyňou  bola Slovenská beseda v Trnave od r. 1870,  pozn. autora;  medzičasom si F. Urbánek dopisoval s pánom Š. Krčmérym, tajomníkom MS, ktorý ho od r. 1920 nabádal k vytvoreniu MO MS v Trnave).

Až tohto roku ( 1923, pozn. autora) vo februári písal som v tejto záležitosti p. Š. Krčmérymu a zároveň som ho pozval  na tohoročné valné shromaždenie   ( Slovenskej Národnej Jednoty pozn. autora) kvôli prevedeniu tejto akcie. On obsah môjho dopisu s radosťou v známosť vzal a nás svojou vzácnou návštevou v označený čas poctil.

Na valnom zhromaždení dp. Dr. Pavel Žiška, podpredseda návrh  o pretvorení Slovenskej Národnej Jednoty na Odbor Matice slovenskej predostrel a keď p. tajomník Štefan Krčméry dôrazne vysvetlil úkol Slovenskej Matice, návrh bol jednoznačne prijatý. Slovenská Národná Jednota pretvorila sa 3.III. t.r. (1923 pozn. autora) na Odbor Matice slovenskej. Týmto sme najokázalejšie zasvätili 60 ročné trvanie našej Slovenskej Matice.“

V r. 1923 Dr. P. Žiška vyhlásil celokrajinskú zbierku na sochu gen. M. R. Štefánika, v máji 1924 už bola odhalená, prvá na Slovensku, v životnej veľkosti, za prítomnosti jeho mamičky. MS organizovala podujatia, zisk z ktorých odvádza na opravu pomníka J. Hollého na D. Vode, na postavenie sochy J. Hollého v Maduniciach, výnos z divadelného predstavenia DROTÁR išiel na vystavenie primeraného pomníka na hrobe Palárikovom, na zvečnenie jeho zásluh. MO MS Trnava robí zbierku aj na výstavbu honosného pomníka na Bradle, či pomník J. M. Hurbanovi.

Poďme do súčasnosti. V r. 1998 náš MO MS Trnava na priečelí SSV v Ta odhalil pamätnú tabuľu Andrejovi Hlinkovi, pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia. Tabuľa je dielom čestného člena MO MS medailéra maestra W. Schiffera . V r. 2000 VZ  MO MS Trnava  odsúhlasilo 10.000 Sk na nové pastoračné centrum na Prednádraží. V r. 2001 MO MS Trnava predkladá rektorovi UCM návrh na osadenia súsošia sv. Cyrila  a Metoda  pred rovnomennou Univerzitou v Trnave (odliatok sôch spred Ústavu sv. Cyrila a

Metoda  v Ríme, autor W. Schiffer .) V októbri 2012 bolo súsošie osadené

v Trnave pred Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. V r. 2002 náš MO MS obnovil Literárny klub BERNOLÁK (LKB) a celoslovenskú literárnu súťaž O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA (SUT) pri 210. výročí založenia SUT v Trnave. V r.2011 MO MS vďaka dotácii TTSK zrealizoval projekt zreštaurovania reliéfu Š. Moysesa, prvého predsedu MS  na budove Marianea na Hollého ul. Trnava.

A to nehovorím o XXIV. ročníkoch matičných plesoch, o 15. rokoch literárnych kaviarní v Trnave, či o stretávaniach členov LKB  v Trnave, o XIX. ročníkoch celoslovenskej  literárnej  súťaže O CENU SUT, či XIII. ročníkoch NOČNÝCH VERŠOCH PROMENÁD a minuloročných NÁRODNÝCH MATIČNÝCH SLÁVNOSTIAH  v Trnave.

Po odovzdaní ocenení za dlhoročnú spoluprácu TTSK, primátorovi a MESTU Trnava, MS, riaditeľovi DJP E. Nedielkovi, riaditeľke KJF L. Kolekovej, J. Szabovi, vedúcemu klubu ŠPORT LUDUS a RS BRADLAN a po zaspievaní

Matičnej hymny KTO ZA PRAVDU HORÍ bola oficiálna časť slávnostného podujatia ukončená.

PhDr. Adriena Horváthová

predseda MO MS TrnavaNiekoľko postrehov od návštevníkov, neskôr možno aj foto…

Tohto roku som sa prvýkrát zúčastnil na Matičnom plese v spoločnosti mojich dobrých priateľov.

Bol som príjemne prekvapený kvalitou kultúrneho programu, či už to bolo skutočne profesionálne vystúpenie členiek Nebylovej školy alebo precíteného prednesu básne slovenskej básnickej legendy Milana Rúfusa v podaní poslankyne NR SR JUDr. Magdalény Kuciaňovej.

Som spokojný aj s hudobným mixom diskdžokeja. Spolu s manželkou Ing. Eleonórou Jablonickou radi tancujeme klasické tance. Chýbalo snáď jediné tango. Páčili sa mi počas prestávky aj  blok moravských ľudových piesní.

Víno aj večere boli na slušnej úrovni. Spoločnosť sa príjemne bavila a veľmi dobre sa na plese cítila celá naša partia.

Celkovo môžem povedať, že som bol veľmi spokojný s úrovňou plesu a rád sa ho v budúcnosti znova zúčastním. Verím, že mi v tom nezabránia pracovné povinnosti.

S pozdravom

Ing. František Jablonický, prezident Slovenského šachového zväzu

x    x    x

…veľmi milá, priateľská atmosféra, výborné jedlo; osviežujúci program; milá a vtipná moderátorka,  tanečná zábava jak sa patrí  – čo viac si priať ….  ba, vlastne ešte hodnotná tombola, z ktorej som si odniesla domov štanglu salámy s termoskou – takže ozaj vydarená akcia :)

Ľ.CH.MATICA SLOVENSKÁ

Miestny odbor MS Trnava

V á s    p o z ý v a

na tradičný matičný ples – XXIV. ročník

Termín :    sobota 27. januára 2018

Miesto :    aula

Strednej odbornej školy poľnohospodárstva

a služieb na vidieku

Zavarská cesta č. 9  T r n a v a

Začiatok : o 19.oo hod.

Vstupné : 25 €

Občerstvenie :

2x večera, káva

nealko, ½ l vína

Hudba :    DJ

Predaj  vstupeniek :

V kaviarni Caffe VERDON na Hlavnej ul. č. 2.Trnava,

Wetzlerov dom

od 2. januára 2018Literárny klub BERNOLÁK pri  Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka KULTÚRA v Bratislave

v y h l a s u j ú jubilejný

XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2017/2018

Základné delenie : poézia a próza

Súťažné kategórie : I. kategória žiaci a študenti do 15 rokov

II. kategória od 16 do 30 rokov

III. kategória od 31 rokov vyššie

Podmienky súťaže :

Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie je anonymná, práce sa nevracajú. Zaslať možno 5 básní, alebo krátke prózy v maxim. rozsahu 5 strán, t.j. 150 riadkov. Práce je potrebné zaslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej jednej časti v pravom hornom rohu uviesť presné údaje: meno, priezvisko, adresu, vek, kategóriu (poézia, próza). Taktiež treba na vrchnom liste uviesť obsah: názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný list označiť v pravom hornom rohu menom autora.

Uzávierka prác je do 15. marca 2018

Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu: Miestny odbor Matice slovenskej, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava ( v DJP). Bližšie informácie na čísle 0905/852788

U p o z o r n e n i e :

Práce po uzávierke nebudú do súťaže prijaté. Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, nebudú hodnotené. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v regionálnych periodikách, v  Slovenských národných novinách, dvojtýždenníku KULTÚRA, ako aj matičnej webovej stránke. Predpokladaný dátum vyhodnotenie súťaže je máj 2018. Na vyhodnotenie sú pozývaní iba ocenení účastníci.

Niekoľko slov za organizátorov :

Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich ročníkov sa prihlásili autori zo Slovenska, z Talianska, Španielska, Francúzska, Čiech , z Kanady, či Austrálie. Tešíme sa na Vašu účasť.Národné matičné slávnosti 2017 vyvrcholili tento víkend v Trnave. Hlavným partnerom Matice pri ich príprave bol Trnavský samosprávny kraj. V dňoch 7. – 10. septembra vystúpili v meste domáce aj zahraničné folklórne súbory, konala sa konferencia Slovensko v súradniciach času a prebehol rad ďalších podujatí. V nedeľu sa účastníci slávností poklonili pamiatke Milana Rastislava Šefánika a vysadili na jeho počesť lipu. Vencami si uctili aj prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa.

Matica slovenská

POZVÁNKA na Národné matičné slávnosti 2017
Uverejňujeme 4-dňový program Národných matičných slávností v Trnave od 7.9.-10.9.2017. Všetci ste srdečne vítaní v Tr

Zobraziť viac

Národné matičné slávnosti Trnava 2017
7. – 10. septembra
7. septembra (štvrtok)
9.00 h pri Pomníku Antona Bernoláka
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NÁRODNÝCH MATIČNÝCH SLÁVNOSTÍ…

Čítať ďalej

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

KomentovaťZdieľať

Slovenské Národné Noviny

Tohtoročné Národné matičné slávnosti, ktoré pri príležitosti 154. výročia svojho založenia organizuje Matica slovenská, tvoria dve samostatné častí. Jedna z nic

Zobraziť viac

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

KomentovaťZdieľať

POZVÁNKA na Národné matičné slávnosti 2017
Uverejňujeme 4-dňový program Národných matičných slávností v Trnave od 7.9.-10.9.2017. Všetci ste srdečne vítaní v Trnave. Program na stiahnutie v PDF nájdete formou odkazu na začiatku článku TU: http://snn.sk/news/narodne-maticne-slavnosti-klopu-na-dvere/

Používateľ Eva Pogranová pridal fotky (31) do albumu Národné matičné slávnosti v Trnave v skupine FSk Pobedimčan.

Naša premiéra v malom slovenskom Ríme – v Trnave 8. septembra 2017. Boli sme súčasťou osláv Národných matičných slávností a zároveň sme spríjemnili deň návštevníkom Trnavského jarmoku 2017. Éj, veru, bolo veselo.

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Už od piatka nás môžete vidieť na Národných matičných slávnostiach v Trnave. Tešíme sa :)

https://m.facebook.com/maticasvk/photos/a.1448525875437569.1073741826.1448525672104256/1780535482236605/?type=3&source=48

Matica slovenská

POZVÁNKA na Národné matičné slávnosti 2017
Uverejňujeme 4-dňový program Národných matičných slávností v Trnave od 7.9.-10.9.2017. Všetci ste srdečne vítaní v Tr

Zobraziť viac

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

KomentovaťZdieľať

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

KomentovaťZdieľať

Už od piatka nás môžete vidieť na Národných matičných slávnostiach v Trnave. Tešíme sa :)

https://www.facebook.com/maticasvk/photos/a.1448525875437569.1073741826.1448525672104256/1780535482236605/?type=3&theater

Matica slovenská

POZVÁNKA na Národné matičné slávnosti 2017
Uverejňujeme 4-dňový program Národných matičných slávností v Trnave od 7.9.-10.9.2017. Všetci ste srdečne vítaní v Tr

Zobraziť viac

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Peter Horňák zdieľa odkaz v skupine: Čachtice.
13 h ·

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

ZdieľaťNárodné matičné slávnosti Trnava 2017

7. – 10. septembra

7. septembra (štvrtok)

9.00 h pri Pomníku Antona Bernoláka

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NÁRODNÝCH MATIČNÝCH SLÁVNOSTÍ

Slávnostné položenie vencov a sadenie lipy

10.00 h v Divadle Jána Palárika

Veľké postavy z dejín trnavského regiónu – fotogaléria

Panteón búst významných osobností

Slovensko v súradniciach času – vedecká konferencia

Prednášajúci: Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Marián Tkáč, PhD. – predseda Matice slovenskej, ThDr. Daniel Dian – tajomník SSV, Mgr. Miloš Klátik, PhD. – generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v., prof. JUDr. Marek Šmíd, PhD. – rektor Trnavskej univerzity, doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. – rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Garanti konferencie: Matica slovenská, Trnavský samosprávny kraj, Trnavské arcibiskupstvo, Generálne biskupstvo ECAV, Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

10.00 h v Knižnici Juraja Fándlyho

ŠKOLA FANTÁZIE – literárne podujatie určené žiakom základných škôl

Scenár, réžia, moderovanie: Igor Válek

11.00 h v Strednej priemyselnej škole strojníckej

PREZENTÁCIA VYDAVATEĽSKEJ ČINNOSTI MS spojená s besedou so šéfredaktormi matičných periodík, s autormi, predajom kníh a autogramiádou

18.00 h v Divadle Jána Palárika

DOBRODRUŽSTVO alebo ZMIERENIE PRI OBŽINKOCH

Divadelné predstavenie

8. septembra (piatok)

10.00 h v Univerzite sv. Cyrila a Metoda

Prezentácia vedeckých ústavov a odborných pracovísk Matice slovenskej a Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Prednášajúci: doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. – Slovenský historický ústav MS, Mgr. Marián Grupač, PhD. – Slovenský literárny ústav MS, PhDr. Zuzana Pavelcová – Krajanské múzeum MS, Mgr. Pavol Madura – Archív MS, Mgr. Margaréta Vyšná – Stredisko národnostných vzťahov MS, PhDr. Peter Mulík, PhD. – Historický odbor MS, Ing. Ladislav Lysák, DrSc. – Národohospodársky odbor MS, Mgr. Roman Michelko – Politologický odbor MS, zástupca Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Moderátor: Peter Cabadaj

10.00 – 13.00 h na Trojičnom námestí

Folklórne súbory a dychové hudby

Zametski koren z Chorvátska, Močenčanka z Močenku, Liptáci z Ukrajiny, Drienka z Nitry, Haviar z Rožňavy a Čerhovčan z Bardejova

14.00 h v Knižnici Juraja Fándlyho

LITERÁRNA SÚŤAŽ MATIČNÁ ESEJ 2017 – Hurbanov odkaz dnešku

Slávnostné vyhlásenie celoštátnej literárnej súťaže študentov vysokých škôl. Účinkujú laureáti súťaže, Marián Grupač, Zuzana Bukovenová

10.00 – 21.00 h v City Aréne

FOLKLÓRNE MATIČNÉ SLÁVNOSTI TRNAVA 2017

Čerdavanka z Rumanovej, Radosť z Veľkých Loviec, Uľančanka z Pustých Úľan, Trnavček z Trnavy, Šurianka zo Šurian, Ujlačanka z Veľkého Zálužia, Krpčiarik z Dunajskej Stredy, Zametski koren – chorvátski tamburáši, Rošindolčané z Ružindola, Matičiarky z Košíc, Pustakerčanka z Pustých Sadov, Tamburáši zo Šurian, Kepežďanka z Hájskeho, Slnečnica z Dunajskej Stredy, Čerhovčan z Bardejova, Javorina z Prešova, Liptáci z Ukrajiny, Haviar z Rožňavy

9. septembra (sobota)

10.00 – 13.00 h na Trojičnom námestie

MATICA SLOVENSKÁ POZDRAVUJE TRNAVSKÝ JARMOK

Trnavček z Trnavy, Liptáci z Ukrajiny, Važina zo Šoporne, Trnafčan z Trnavy, Haviar z Rožňavy, Čerhovčan z Bardejova

10.00 h v Dome kultúry

VÝSTAVY: Tlačiareň Neografia, Masky a maškary v ľudovej kultúre, Cesta slovenskou Amerikou, 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, Knižná produkcia Matice slovenskej, Krajanské múzeum Matice slovenskej

16.00 – 17.30 h v Divadle Jána Palárika

VŠADE DOBRE, V TRNAVE NAJLEPŠIE

Galaprogram Národných matičných slávností

Spevokol BRADLAN, detský folklórny súbor TRNAVČEK, Zametski koren z Chorvátska, folklórny súbor HAVIAR z Rožňavy, ZUŠ M. Sch. Trnavského, kapela CABO, folklórny súbor TRNAFČAN

Scenár, réžia: Peter Cabadaj

10.00 – 21.00 h v City Aréne

MATIČNÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI TRNAVA 2017

Matičiarky z Košíc, Pobedičan z Piešťan, Čerhovčan z Bardejova, Teplanka z Teplíc, Haviar z Rožňavy, Šurianček s Robom Kazíkom, Jeseň z Partizánskeho, Velča z Martina, Jatelinka z Abrahámu, Kesanka z Bánova, Matičiar z Levíc, Vrbovianka z Levíc, Janíkovská studnička z Janíkoviec, Lidovec z Nitry, Močenčanka z Močenku, FS Cífer, Liptáci z Ukrajiny, Šintavan zo Šintavy, Javorina z Prešova, Šurovanka zo Šúroviec

10. septembra (nedeľa)

9.00 h v Evanjelickom kostole

SLUŽBY BOŽIE

10.00 h Pietne zhromaždenie pri soche M. R. Štefánika

11.00 h Pietna spomienka pri pamätnom reliéfe Štefana Moysesa

11.30 – 12.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

13.00 h na Trojičnom námestí

ROZLÚČKA MATIČNÝCH SÚBOROV S TRNAVOUMinulý rok sme mali špatné počasie, boli sme v západnom krídle radnice. Tento rok bolo celý týždeň nádherné počasie, horúco, iba v očakávanú sobotu sa okolo piatej zotmelo, zahrmelo a spustil sa lejak. Volám Jankovi Hrčkovi, vynikajúcemu človek a zvukárovi, či ideme opäť na radnicu. Ale on mi vraví, že o siedmej večer sa určite vyčasí. A veruže mal pravdu a prežili sme nádherný večer s hudbou a poéziou.

Svojou prítomnosťou nás aj tento rok potešil herec a recitátor Jozef Šimonovič, ktorého hlas vás pohladí. Ďalším prínosom bol herec DJP v Trnave Tomáš Mosný a príjemným prekvapením v mužskej časti osadenstva bol Pavol Tomašovič, ktorému ohromne sedí poézia súčasných moderných autorov, napr. Benjamína Škreka, či víťazov celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2017, ktorých poéziu si mohli naši priaznivci vypočuť v dvoch blokoch.

Z nežnejšieho pohlavia to bola úžasná recitátorka,poslankyňa NR SR, JUDr. Magdaléna Kuciaňová, ktorá nikdy neodmietne pozvanie do Trnavy. No a potom naša “klasika”, Grétka Partelová, či Stanka Borisová. Priliehavý hudobný rámec poetickému podujatiu v noci, pod stromami, za mihotania fakieľ vytvorila hudobníčka a poetka Beátka Kuracinová – Vargová.

V poslednom bloku – voľné pódium veršov vo vašom podaní – sme mohli znovu obdivovať M.Kuciaňovú, ktorá dala Hviezdoslava, s nadčasovým KAINom a ÁBELom, po ktorej vážnosti nás rozveselil Titus Holič so svojimi básničkami o víne,na  čo Beátka rozšantila publikum do rytmického potlesku piesňou VÍNEČKO (o všetkých druhoch vína). Nasledovala Klárika Bartakovičová, ktorá uviedla ďalších ocenených trnavských autorov, dokonca jeden z nich nabral odvahu – Pavol Matuščák – a zarecitoval nám ďalšiu svoju báseň “VALENTÍNSKA”. A čo nás potešilo, okrem Gabriely Gotthardovej nám svoje texty predniesli aj mladí autori, Marek Švec a Roman Beňo a jedna milá pani, ktorá bola v Trnave iba na návšteve.

Takže okrem víťazných prác odzneli verše V.Turčányho, M.Válka, B.Škreka a J.Tomášika a moderátorka večera vo svojich dvoch vstupoch načrtla významné, či okrúhle historické a kultúrne výročia, napr. 300. výročie narodenia Márie Terézie, 200. výročie narodenia Andreja Radlinského, zakladateľa SSV a MS, 100. výročie Fatimských zjavení, 90. výročie narodenia Miroslava Válka, Trnavčana, dlhoročného ministra kultúry, vynikajúceho básnika. Avšak hlavnou motiváciou bola pripomienka na 25. výročie ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Tento rok Vám to nevyšlo? Nevadí na budúci rok Vás určite očakávame!T R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE  PROMENÁD

XIII. ročník

sobota 22. júla 2017 od 21.oo hodiny

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

V prípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

V programe vystúpia Magdaléna Kuciaňová, Stanka Borisová, Margareta Partelová, Mária Bartakovičová, Jozef Šimonovič, Tomáš Mosný, Pavol Tomašovič, Titus Holič  a hudobný doprovod Beáta Kuracinová Vargová

Program: víťazné básne celoslovenskej literárnej súťaže ako aj renomovaných básnikov

Scenár a moderovanie Adriena Horváthová

záver

VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!MIMORIADNE OCENENIA

LAUREÁTKA SÚŤAŽE

CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

GABRIELA GRZNÁROVÁ

Topoľčany

CENA PRIMÁTORA MESTA TRNAVA

MÁRIA KUTÁKOVÁ – OPATOVSKÁ

Trnava

CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

JANKA BLAŠKOVÁ

Jaslovské Bohunice

CENA LITERÁRNEHO KLUBU BERNOLÁK TRNAVA

JOZEF DARMO

Bratislava

P O É Z I A

I. kategória

1. miesto PETRA POLNIŠEROVÁ, Nová Baňa

2.miesto MÁRIA BARNOVSKÁ, Stará Ľubovňa

3. miesto KATARÍNA MELCHEROVÁ, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

LAURA NOVOTNÁ, Smižany

PETER KAMENICKÝ, Svidník

VANESA KNAPÍKOVÁ, Plavnica

JÚLIA PLATKOVÁ, Plavnica

II. kategória

1. miesto JÁN KOVÁČIK, Rudno nad Hronom

2. miesto MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany

3. miesto ADAM KOLLÁR, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

MATEJ FELDBAUER, Stupava

BRANISLAV VALKOVIČ, Tlmače

III. kategória

1.miesto MAREK SOPKO, Nitra

1. miesto JOZEF TOMÁŠIK, Bratislava

2. miesto JÚLIA RAKOVSKÁ, Smolenice

2. miesto PETER ŠÍPOŠ, Topoľčany

3. miesto ADRIÁNA KONDLOVÁ, Trnava

3. miesto EDITA STRIEŽENCOVÁ, Trnava

Čestné uznanie

JANKA BERNÁTHOVÁ, Banská Štiavnica

EMÍLIA FILIPOVÁ, Svätý Peter

KATARÍNA KISSOVÁ, Banská Štiavnica

ANNA LAŽOVÁ, Svidník

PAVOL MATUŠČÁK, Trnava

ĽUDMILA PISARSKÁ, Prešov

ZLATICA ROY, Trnava

MICHAL SCHMIDT, Senica

MÁRIA STOPKOVÁ, Čimhová

Ďalšie zážitky a fotodokumentácia  trochu neskôr …

P R Ó Z A

I. kategória

1. miesto PETRA POLNIŠEROVÁ, Nová Baňa

2. miesto KRISTÍNA KOBOLKOVÁ, Klokočov

3. miesto ZUZANA KAČMÁROVÁ, Svidník

Čestné uznanie

SAMUEL DROTÁR, Svidník

MICHAELA MILÁ, Rovné

BIANKA ZRIBKOVÁ, Nižná Jedľová

II. kategória

1. miesto JÁN JAKUB PŐS, Bojnice

2. miesto IVANA ŠAFFOVÁ, Michalovce

2. miesto TOMÁŠ KIČINA, Bratislava

3. miesto IVANA JAČALOVÁ, Závažná Poruba

3. miesto MIROSLAVA GAŽOVÁ, Špačince

Čestné uznanie

KARIN CHRVALOVÁ, Trnava

SLÁVKA JALČOVÁ, Michalovce

DOMINIKA MARČANOVÁ, Čadca

NATÁLIA MARKOVÁ, Topoľčany

BRANISLAV VALKOVIČ, Tlmače

III. kategória

1. miesto JÁN VANÍK, Brusno

1. miesto ŠTEFAN HOROVSKÝ, Zálesie

2. miesto KATARÍNA KOLÁRIKOVÁ, Bratislava

2.miesto ZUZANA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany

3. miesto ADRIÁNA KONDLOVÁ, Trnava

3. miesto JOZEF PÁLENÍK, Svinná

Čestné uznanie

HELENA ABERŠTIKOVÁ, Jalšové

JANKA BERNÁTHOVÁ, Banská Štiavnica

RIA DÓKOVÁ, Trnava

MÁRIA GÁBORÍKOVÁ, Banka

HUBERT HANYCH, Banská Bystrica

IMRICH JESENSKÝ, Čaňa

JOZEF KOTTRA st., Levice

ARPÁD MATEJKA, Trnava

ZLATICA ROY, Trnava

RICHARD R. SENČEK, Banská Bystrica

MICHAL SCHMIDT, Senica