Trnavský samosprávny kraj * Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Literárny klub Bernolák pri Miestnom odbore Matice slovenskej
JUDr. Magdaléna Kuciaňová, poslankyňa NR SR
Západoslovenské múzeum v Trnave

Vás pozývajú na uvedenie literárneho zborníka

KEĎ JE  SLOVO ZLATOM
autorov MARIÁNA BABIRÁTA
ADRIENY HORVÁTHOVEJ
IVETY ŠIMČÍKOVEJ

Pozdrav RS BRADLAN
vo štvrtok 30. mája 2019 o 17.00 hod.
do malej sály Domu kultúry na Trojičnom námestí v Trnave
(vchod zo zadného traktu, na prvom poschodí vpravo)ROBOTNÍCKY SPEVOKOL BRADLAN

Vás srdečne pozýva na

VÝROČNÝ KONCERT

nedeľa 2.júna 2019 o 18:00 hod.

Kostol sv. Jozefa v Trnave

Diriguje: Andrej RAPANTÚvodné slovo
Je to pravda, že naša súťaž otvára svoju tretiu dekádu, že máme tu XXI.
ročník celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO
TOVARIŠTVA 2018/2019? Áno, vyzerá to na skutočnosť, je to realita.
Začnime teda číslami. V prvej kategórii poézie porota hodnotila
19. súťažiacich, v druhej kategórii ich bolo 7 a v tretej kategórii súperili 17.
V próze bolo v prvej kategórii 6 autorov, v druhej taktiež 6 a v tretej,
akoby sa dohodli s poetmi, taktiež 17.
Viacerí autori sa pokúšajú o prózu, aj o poéziu. Napríklad starý pán
Michal Schmidt zo Senice, či vynikajúca Zuzana Martišková z Topolčian. Ba
aj v prvej kategórii skúša tak písať Lívia Čeremugová zo Svidníka.
Zhrňme si to: Do aktuálneho ročníka súťaže 2018/2019, sa prihlásilo
so svojim prácami 72 autorov.
Ten život okolo nás nesmierne letí. V tomto roku si pripomíname aj
30. výročie založenia Literárneho klubu BERNOLÁK, pri Miestnom odbore
Matice slovenskej v Trnave, ktorý každoročne súťaž vyhlasuje a je jej
hlavným organizátorom. Spoluorganizátormi sú Mesto Trnava, Trnavský
samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Matica slovenská, Literárny týždenník KULTÚRA, či Bernolákova spoločnosť Bratislava.
Vraví sa, že zmena je život. Za obdobie 20. ročníkov súťaže máme,
takpovediac tretiu porotu. V prvom desaťročí to boli: Teodor Križka, Zlata
Matláková, Jozef Brunclík. V ďalšom desaťročí to boli s malými obmenami:
Ján Gallik, Eva Jarábková, Jozef Brunclík. No a tretie desaťročie začíname
s porotou v zložení : prof. Eva Fordinálová, Peter Tollarovič a Benjamín
Škreko.
Možno stojí za zmienku spomenúť, že niektorí autori (už druhý rok)
posielajú so svojou literárnou prácou aj „darček“, priloženú publikáciu vydanú vo vlastnom náklade, či pomocou sponzorov, či pravidelne publikujú
v médiách.
O úrovni tohoročných prác sa viac dozvieme na odbornom seminári,
ale niečo nám prezradí už o pár riadkov ďalej, člen poroty Mgr. Peter
Tollarovič.
Adriena Horváthová, predseda LKBPredstavovaný ročník literárnej súťaže v tvorbe pôvodnej poézie
a prózy otvára už tretie decénium podujatia, ktoré má v kontexte literárnych
udalostí na Slovensku etablované miesto. Literárna súťaž O Cenu Slovenského
učeného tovarišstva láka autorov, ktorí vo svojej vlastnej poézii
a próze hľadajú trvalé estetické hodnoty nepodliehajúce chvíľkovým trendom.
Tieto produkty nám dohadzuje tzv. komerčná braková či vulgarizovaná
umelecká literatúra. V tomto kontexte sa ponúka paralela so svetom
populárnej hudby. Známy hudobník, skladateľ a dirigent Karel Krautgartner
sa raz vyjadril: „Keď chceš mať zaručený úspech, píš v r. 1959 lipsi,
v r. 1960 charlestony, v r. 1961 rock and rolly, v r. 1962 twisty, v r. 1963
madisony, atď“. Obdobné módne trendy možno v pomalšom tempe sledovať
i v súčasnej umeleckej literatúre. Tie sa však našich ocenených poetov
a prozaikov netýkajú a zďaleka ich obišli.
Laureát tohto ročníka Marek Sopko sa okrem iného predstavil básňami
- I. a X. zastavenie krížovej cesty. Jeho cizelovaný verš a nápadité rýmy dokresľujú artistný tón jeho poézie. Nadväzuje tak na znalcom poézie známu
krížovú cestu Paula Claudela, ktorú do slovenčiny prebásnil Karol Strmeň
vo výbere Dobré slovo v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Mimochodom, vyšla súbežne z knihou Rudolfa Dilonga Pod krížom, v ktorej
rovnako čítame básnické stvárnenie krížovej cesty. Cenu primátora mesta
Trnava získala Magdaléna Martišková. Jej poézia je charakteristická živým
a hravým prístupom k jazyku, využitím jeho potenciálu a nachádzaniu nových lexikálnych významov na prvý pohľad nepoetických výrazov (polovičný,na znamenie, prívlastok). Poetka tak ukazuje originálny tvorivý postup.Spirituálne ladenú poéziu, akú poznáme i z pera menovaného Claudela či Dilonga, ponúkla Ivana Krajčíková. Stredobodom jej poézie je tiež kríž, ale
aj príbeh Ježišovho narodenia (Traja z východu). Poetka Júlia Rakovská
nám do súťaže zaslala panegyrickú báseň venovanú 50. výročiu úmrtia
trnavského biskupa Ambróza Lazíka, ktorý svojou pastoračnou činnosťou
zanechal v arcidiecéze trvalú stopu a pomenovala ju Ave crux, ako znelo
jeho biskupské heslo. Pozoruhodné verše zaslala mladá študentka Adriána
Gálová, ktorá takto revitalizovala niektoré staršie avantgardné tvorivé postupy.
Už spomínaný Dilong sa raz kriticky vyjadril, že podľa niektorých redaktorov
a recenzentov je dobrým básnikom ten, kto v každom druhom
verši spomenie Pannu Máriu a náboženské reálie. Tento postup je však
kontraproduktívny a podľa takéhoto kľúča literatúru nemožno posudzovať
ani v literárnych súťažiach.
Pre väčšinu prozaických prác tohto ročníka je charakteristická snaha
o autobiografickosť a realistické zobrazenie súčasných reálií, ale aj historického kontextu z pohľadu jednotlivca, ktorý je stotožnený s rozprávačom,resp. protagonistom príbehu. Tento trend možno sledovať i medzi prácami oceňovanými na súťažiach typu Anasoft litera.
Zaujímavý je tiež vekový rozptyl medzi najmladšími a najstaršími
účastníkmi našej literárnej súťaže. Najmladší ocenení majú 13 rokov a najstarší ocenený Michal Schmidt, ktorý do súťaže zaslal svoju poéziu i prózu
má 88 rokov. Svedčí to o všestrannosti a reprezentatívnosti literárnej súťaže
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva. Povzbudením pre porotu i
svojich rovesníkov sú mladí nádejní autori v I. kategórii poézie i prózy. Vďaku treba adresovať ich pedagógom, ktorí stimulujú ich rast a podnecujú k
vlastnej tvorbe.
Peter Tollarovič, člen porotyMIMORIADNE OCENENIA
LAUREÁT SÚŤAŽE
CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
MAREK SOPKO
Bošany
CENA PRIMÁTORA MESTA TRNAVA
MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ
Topoľčany
CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ
EDITA STRIEŽENCOVÁ
Trnava
POÉZIA
I. KATEGÓRIA
1. miesto NINA JAKUBÍKOVÁ, Topoľčany
2. miesto MÁRIA BARNOVSKÁ, Stará Ľubovňa
3. miesto ANDREA HARÍŇOVÁ, Topoľčany
II. KATEGÓRIA
1. miesto MICHAELA PREJSOVÁ, Stará Ľubovňa
2. miesto ADRIANA GÁLOVÁ, Topoľčany
3. miesto MAREK JAROŠ, Stará Ľubovňa
III. KATEGÓRIA
1.miesto IVANA KRAJČÍKOVÁ, Dvůr Králové nad Labem
2. miesto ANNA PRNOVÁ, Horné Srnie
3. miesto JÚLIA RAKOVSKÁ, Smolenice
PRÓZA
I. KATEGÓRIA
1. miesto SIMONA KAPUSNÍKOVÁ, Topoľčany
2. miesto LÍVIA ČEREMUGOVÁ, Svidník
3. miesto JUSTÍNA KAPCALOVÁ, Svidník
Čestné uznanie
TOBIÁŠ KRÁĽ, Nemšová
II. KATEGÓRIA
1. miesto KARIN CHRVALOVÁ, Trnava
2. miesto NATÁLIA MARKOVÁ, Topoľčany
3. miesto MÁRIA DANEKOVÁ, Čáry
III. KATEGÓRIA
1. miesto ZUZANA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany
2.miesto MICHAL SCHMIDT, Senica
3. VIERA PAVLENDOVÁ, Michaľany
Čestné uznanie
RIA DÓKOVÁ, Trnava
Čestné uznanie za tvorivé autorské publikovanie
JANKA BLAŠKOVÁ, Jaslovské Bohunice
JOZEF DARMO, Bratislava
MÁRIA GÁBORÍKOVÁ, Banka
ANNA JÓNÁSOVÁ, Galanta
MÁRIA KUTÁKOVÁ – OPATOVSKÁ, Trnava
ARPÁD MATEJKA, TrnavaLiterárny klub BERNOLÁK pri  Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka KULTÚRA v Bratislave

v y h l a s u j ú

XXI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2018/2019

Základné delenie : poézia a próza

Súťažné kategórie : I. kategória žiaci a študenti do 15 rokov

II. kategória od 16 do 30 rokov

III. kategória od 31 rokov vyššie

Podmienky súťaže :

Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie je anonymná, práce sa nevracajú. Zaslať možno 5 básní, alebo krátke prózy v maxim. rozsahu 5 strán, t.j. 150 riadkov. Práce je potrebné zaslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej jednej časti v pravom hornom rohu uviesť presné údaje: meno, priezvisko, adresu, vek, kategóriu (poézia, próza). Taktiež treba na vrchnom liste uviesť obsah: názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný list označiť v pravom hornom rohu menom autora.

Uzávierka prác je do 14. marca 2019

Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu: Miestny odbor Matice slovenskej, Trojičné nám. 2, v DJP, 917 01 Trnava, Bližšie informácie na čísle 0905/852788

U p o z o r n e n i e :

Práce po uzávierke nebudú do súťaže prijaté. Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, nebudú hodnotené. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v Slovenských národných novinách, dvojtýždenníku KULTÚRA, ako aj v regionálnych periodikách. Predpokladaný dátum vyhodnotenie súťaže je máj 2017. Na vyhodnotenie sú pozývaní iba ocenení účastníci.

Niekoľko slov za organizátorov :

Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich ročníkov sa prihlásili autori zo Slovenska, z Talianska, Španielska, Francúzska, Čiech a z Kanady. Výsledky súťaže z XI. a XII. ročníka boli publikované v celoslovenskom zborníku, ktorý vydáva Osvetový ústav Bratislava z celoslovenských literárnych súťaží na Slovensku. Tešíme sa na Vašu účasť.Nočné verše kráľovského mesta a jeho promenád 2018, XIV. ročník

Trnava, ako prvé mesto na území dnešného Slovenska získala v roku 1238 od kráľa  Belu IV. výsady slobodného kráľovského mesta, hoci spomienka o našom meste pochádza z roku 1211. V tomto roku si pripomíname 780. výročie udelených výsad.

V roku 2003, pri 10. výročí samostatnej SR ma oslovili maestro Wiliam Schiffer, francúzsko – slovenský medailér a sochár, básnik Teodor Križka a Roman Krč Krel , Trnavčan (jediný žiak W. Schiffera)s tým, o čom dumali v dobrej pohode, možno pri vínku, na chalupe u  T. Križku, dlhoročného predsedu poroty celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA v Trnave, aby sme si nejako  uctili významný počin – 17. júl 1992 – výročie ZVRCHOVANOSTI aktuálnej  SR. Teodor Križka, básnik, možno naznačil, že recitovanie veršov a v noci. A mne nebolo viac treba. Ihneď mi naskočili verše Viliama Turčányho – mám svoje mesto rád, s tým vencom promenád – a NOČNÉ VERŠE PROMENÁD boli na svete…A za múrom promenád je kláštor františkánov, kde najdlhšie pôsobil predstaviteľ katolíckej moderny, básnik Rudolf Dilong, a tak moja predstavivosť okamžite zareagovala… na prvých Veršoch promenád nám svietili tromi fakľami aktuálni frátri františkáni, neskôr vo františkánskych habitoch požičaných v DJP (divadlo uvádzalo hru o R. Dilongovi) dobrovoľníci. Minulý rok to už boli iba 3 fakle upevnené na stojane (kľudne môžu pripomínať 3 prúty Svätoplukove)…totiž v prírode a hlavne na strednom Slovensku mali svoj význam hlavne vatry, ale my v meste a na rovine sme symbolicky zapálili fakle…

A keďže v prípade zlého počasia sme v Západnom krídle trnavskej radnice, boli sme tam aj v sobotu 21. júla 2018, na XIV. ročníku NOČNÝC VERŠOCH KRÁĽOVSKÉHO MESTA, žiaľ, bez jeho promenád…

Aj v tomto roku prijali naše pozvanie profesionálni umelci Jozef Šimonovič, Dagmar Bruckmayerová, Gregor Hološka, ako aj naše domáce umelkyne, poetka Grétka Partelová, a hudobníčka a poetka Beátka Kuracinová-Vargová.

Prvý hudobný vstup, akási znelka stretnutia priaznivcov poézie, zazneli prvé strofy piesne Láska, Bože, láska. Po nich Jozef Šimonovič predniesol báseň Jonáša Záborského napísanú pred 150 rokmi a stále aktuálnu, SLOVÁCI. Prvý vstup bol totiž o tom, čo zdôrazňoval prešovský arcibiskup, eparcha grécko-katolíckej cirkvi v Prešove na štátnych oslavách sv. Cyrila a sv. Metoda 5. júla v Nitre. Vo svojej kázni zdôraznil, že vo svetle misie sv. Cyrila a Metoda to u nás nejde dobrým smerom. Naša krajina potrebuje znovu počuť pevný a mocný príklad vierozvestcov dneška. Pravda nás vedie k dobru, pravdivosti, čestnosti, vidíme, ako sa celý národ domáha týchto hodnôt. Vyzval nazvať veci pravým menom, nehrať sa na moderných, kultúrnych a civilizovaných, a pritom upadať do nekultúry, novodobého pohanstva, ktoré už raz bolo vykorenené cyrilometodskou misiou…Arcibiskup spomínal, že bol v Nemecku, kde sa chválili 500 ročným prekladom biblie do Nemčiny. Bol milý. Vravel, trochu som sa pousmial a potom som im musel vysvetľovať kto nám preložil bibliu, ako aj to, že naša reč bola v tom období, pred 1 150 rokmi štvrtým liturgickým jazykom na svete.

Potom nasledovala prehliadka sľúbených víťazných prác ocenených autorov na jubilejnom XX. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2018. Odzneli básne autorov mimoriadnych ocenení. Laureáta a držiteľa ceny predsedu TTSK Jozefa Tomášika-Pritrnavského z Bratislavy, Ceny predsedu MS Mareka Sopku z Nitry a Ceny primátora mesta Trnava Petry Polnišerovej z Novej Bane. Po hudobnom predele nasledoval prednes básní prvých miest troch kategórií. V prvej (Mária Barnovská, Stará Ľubovňa), druhej( Irena Georgieva Dimova, Banská Bystrica) a tretej (Peter Šípoš Topoľčany)kategórie.

V ďalšom vstupe sa prelínali údaje o vzácnej trnavskej osobnosti – profesorovi Jozefovi Šimončičovi, významnom archivárovi, vysokoškolskom pedagógovi a publicistovi, ktorý v júni t.r. oslávil 90tku a jeho archívnych objavov a vzácnej  histórii Trnavy, miesta to dávnych „diplomatických stretnutí kráľov svojej doby.

Pripomenuli sme si aj ďalšieho významného Trnavčana, úžasného básnika, tiež ich rovesníka, Miroslava Válka, o ktorom sme si pred dvoma mesiacmi pozreli vynikajúci, akoby faktografický životopis, viachodinový film autora Patrika Lančariča, ktorý končí básňou :

Bože, ja som len Tvoja byľ,

a Ty si ma obetoval pre dav.

Čo som Ti, Bože, urobil,

Čo som TI, Bože, nespravil.

Epitaf, ktorý si Válek sám napísal po roku 1989 a nazval ho Michelangelova modlitba, prináša film po prvýkrát. Vo Válkovej pozostalosti sa objavil iba nedávno. Myslím si, že je priezračnou odpoveďou na tajomstvá básnikovej osobnosti, a zároveň pozvánkou na vynikajúci film, ktorý Slovensku vracia jeho minulosť. Následne odzneli dve Válkove básne, v podaní J. Šimonoviča TICHO NAD KRAJOM a G. Hološku LIST PRE PRINCEZNÚ.

A keďže Trnava a jej žírna rovina je bohatá nielen na vínnu révu, ale aj na neuveriteľné množstvo skvelých osobností, literátov, poväčšine však básnikov, tak sme si pripomenuli ďalšieho, dokonca konškoláka M. Válka, či prof.Šimončiča – básnika Viliama Turčányho, či chtelnického rodáka, významného lekára a zároveň básnika, Karola Kapellera, o dva roky staršieho (92 rokov), ktorým vyšli pri ich jubileu nádherné publikácie, výbery z básní. Gabriela Spustová Izakovičová, poetka, redaktorka, rodáčka zo Suchej n/P je autorkou a zostavovateľkou výberu básni V. Turčányho s názvom Rytier a pevec Viliam TurčányPeter Tollarovič, absolvent FFUK (2016) a t.č. na katedre slovenčiny FFUK vedie semináre,  ešte o ňom budeme počuť, je editorom výberu básní MUDr. Karola Kapellera s názvom Keď poézia lieči.

Od V. Turčányho zazneli básne MANIFEST a NAŠIM PREDKOM. A pred záverečným blokom svojím dobrosrdečným humorom vohnal slzičky do očú prednes básní K. Kapellera  ZDRAVOTNÉ ZAMYSLENIE, či EMBRYÁ, EMBRYÁ… Po hudobnom predele nasledoval záverečný blok s názvom VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ, do ktorého sa prihlásili samotní účastníci podujatia.

Básnickú prvotinu Smolenickej rodáčky Júlie Rakovskej predniesla Klárika Bartakovičová. Potom sa k slovu prihlásil Marek Švec. Milým prekvapením bolo, že mladý poeta Marek sa prihlásil za člena MO MS v Trnave, a túto príležitosť sme využili na slávnostné odovzdanie jeho preukazu do nášho odboru(viď. foto) K 60.výročiu úmrtia národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského zložila a predniesla svoju báseň prof. Gabriela Gotthardová a na záver nemohol chýbať ani verš Titusa Holiča o vínečku, ktorý zvŕšila Beáta Kuracinová – Vargová piesňou O vínečku. A po pohári dobrého vínka sa môžeme tešiť na také malé jubileum – XV. ročník NOČNÝCH VERŠOV PROMENÁD 2019. AHT R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE KRÁĽOVSKÉHO MESTA A JEHO PROMENÁD

XIV. ročník

sobota 21. júla 2018 od 21. hod.

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

rípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

v Program: víťazné básne celoslovenskej literárnej súťaže, hudba a verše renomovaných básnikov zaznejú  v podaní známych hercov, domácich recitátorov a hostí.

vScenár a moderovanie: Adriena Horváthová

v Záver: VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!CENA LITERÁRNEHO KLUBU BERNOLÁK TRNAVA

ELIŠKA KOHLÍČKOVÁ

Příbram VII, ČRMIMORIADNE OCENENIA

LAUREÁT SÚŤAŽE

CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

JOZEF TOMÁŠIK – PRITRNAVSKÝ

Bratislava

CENA PRIMÁTORA MESTA TRNAVA

PETRA POLNIŠEROVÁ

Nová Baňa

CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

MAREK SOPKO

Nitra

CENA LITERÁRNEHO KLUBU BERNOLÁK TRNAVA

ELIŠKA KOHLÍČKOVÁ

Chrudim

POÉZIA

I. KATEGÓRIA

1. miesto MÁRIA BARNOVSKÁ, Stará Ľubovňa

2.miesto EMA FRÖHLICHOVÁ, Stará Ľubovňa

3. miesto MARTINA VILINOVÁ, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

MARIANA IBRAHIMI, Topoľčany

LAURA NOVOTNÁ, Smižany

ZUZANA KAČMÁROVÁ, Svidník

II. KATEGÓRIA

1. miesto IRENA GEORGIEVA DIMOVA, Banská Bystrica

2. miesto KLAUDIA RYBOVIČOVÁ, Stará Ľubovňa

3. miesto MAREK JAROŠ, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

KRISTIÁN LAZARČÍK, Horné Otrokovce

BRANISLAV VALKOVIČ, Hronský Beňadik – Psiare

RADKA HORVÁTHOVÁ, Trnava

KRISTÍNA KOMÁROVÁ, Slepčany

ADAM KOLLÁR, Stará Ľubovňa

III. KATEGÓRIA

1.miesto PETER ŠÍPOŠ, Topoľčany

2. miesto ZUZANA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany

3. miesto GABRIELA GRZNÁROVÁ, Topoľčany

Čestné uznanie

JANA KRČMÁROVÁ, Bratislava

ĽUDMILA PISARSKÁ, Prešov

JOZEF KOTTRA, Levice

MARIANA SCHMIEDER, Riehen, Švajčiarsko

EDITA STRIEŽENCOVÁ, Trnava

EMÍLIAFILIPOVÁ, Svätý Peter

JÚLIA RAKOVSKÁ, Smolenice

VIERA PROCHÁZKOVÁ, Považská Bystrica

PRÓZA

I. KATEGÓRIA

1. miesto ANNA SEMKOVÁ, Bratislava

2. miesto JÁN PLACHÝ, Zemianske Kostoľany

3. miesto EVA SIGETOVÁ, Radošina

Čestné uznanie

NELKA OČENÁŠOVÁ, Hriňová

KEVIN VYRAVEC, Svidník

LÍVIA ČEREMUGOVÁ, Svidník

II. KATEGÓRIA

1. miesto KARIN CHRVALOVÁ, Trnava

2. miesto BARBORA LANGOVÁ, Stará Ľubovňa

3. miesto EMMA LACOVÁ, Zlaté Moravce

3. miesto DOMINIKA GAVLÁKOVÁ, Turzovka

Čestné uznanie

JÁN JAKUB PŐS, Bojnice

SLÁVKA JALČOVÁ, Michalovce

KRISTÍNA KOBOLKOVÁ, Klokočov pri Čadci

III. KATEGÓRIA

1. miesto JANKA BLAŠKOVÁ, Jaslovské Bohunice

2. miesto JOZEF KOLLÁR, Bratislava

2.miesto EMÍLIA MOLČÁNIOVÁ, Predajná

3. miesto ANNA JÓNASOVÁ, Galanta

3. miesto ADELA ORAVCOVÁ, Pezinok

Čestné uznanie

ANNA ADAMČIAKOVÁ, Mýto pod Ďumbierom

MÁRIA KUTÁKOVÁ – OPATOVSKÁ, Trnava

MICHAL SCHMIDT, Senica

ARPÁD MATEJKA, Trnava

EVA MASNÁ, Podhorie

RICHARD R. SENČEK, Banská Bystrica

ĽUDMILA JEŠKOVÁ, Považská Bystrica