Literárny klub BERNOLÁK pri  Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka KULTÚRA v Bratislave

v y h l a s u j ú

XXI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2018/2019

Základné delenie : poézia a próza

Súťažné kategórie : I. kategória žiaci a študenti do 15 rokov

II. kategória od 16 do 30 rokov

III. kategória od 31 rokov vyššie

Podmienky súťaže :

Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie je anonymná, práce sa nevracajú. Zaslať možno 5 básní, alebo krátke prózy v maxim. rozsahu 5 strán, t.j. 150 riadkov. Práce je potrebné zaslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej jednej časti v pravom hornom rohu uviesť presné údaje: meno, priezvisko, adresu, vek, kategóriu (poézia, próza). Taktiež treba na vrchnom liste uviesť obsah: názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný list označiť v pravom hornom rohu menom autora.

Uzávierka prác je do 14. marca 2019

Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu: Miestny odbor Matice slovenskej, Trojičné nám. 2, v DJP, 917 01 Trnava, Bližšie informácie na čísle 0905/852788

U p o z o r n e n i e :

Práce po uzávierke nebudú do súťaže prijaté. Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, nebudú hodnotené. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v Slovenských národných novinách, dvojtýždenníku KULTÚRA, ako aj v regionálnych periodikách. Predpokladaný dátum vyhodnotenie súťaže je máj 2017. Na vyhodnotenie sú pozývaní iba ocenení účastníci.

Niekoľko slov za organizátorov :

Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich ročníkov sa prihlásili autori zo Slovenska, z Talianska, Španielska, Francúzska, Čiech a z Kanady. Výsledky súťaže z XI. a XII. ročníka boli publikované v celoslovenskom zborníku, ktorý vydáva Osvetový ústav Bratislava z celoslovenských literárnych súťaží na Slovensku. Tešíme sa na Vašu účasť.Nočné verše kráľovského mesta a jeho promenád 2018, XIV. ročník

Trnava, ako prvé mesto na území dnešného Slovenska získala v roku 1238 od kráľa  Belu IV. výsady slobodného kráľovského mesta, hoci spomienka o našom meste pochádza z roku 1211. V tomto roku si pripomíname 780. výročie udelených výsad.

V roku 2003, pri 10. výročí samostatnej SR ma oslovili maestro Wiliam Schiffer, francúzsko – slovenský medailér a sochár, básnik Teodor Križka a Roman Krč Krel , Trnavčan (jediný žiak W. Schiffera)s tým, o čom dumali v dobrej pohode, možno pri vínku, na chalupe u  T. Križku, dlhoročného predsedu poroty celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA v Trnave, aby sme si nejako  uctili významný počin – 17. júl 1992 – výročie ZVRCHOVANOSTI aktuálnej  SR. Teodor Križka, básnik, možno naznačil, že recitovanie veršov a v noci. A mne nebolo viac treba. Ihneď mi naskočili verše Viliama Turčányho – mám svoje mesto rád, s tým vencom promenád – a NOČNÉ VERŠE PROMENÁD boli na svete…A za múrom promenád je kláštor františkánov, kde najdlhšie pôsobil predstaviteľ katolíckej moderny, básnik Rudolf Dilong, a tak moja predstavivosť okamžite zareagovala… na prvých Veršoch promenád nám svietili tromi fakľami aktuálni frátri františkáni, neskôr vo františkánskych habitoch požičaných v DJP (divadlo uvádzalo hru o R. Dilongovi) dobrovoľníci. Minulý rok to už boli iba 3 fakle upevnené na stojane (kľudne môžu pripomínať 3 prúty Svätoplukove)…totiž v prírode a hlavne na strednom Slovensku mali svoj význam hlavne vatry, ale my v meste a na rovine sme symbolicky zapálili fakle…

A keďže v prípade zlého počasia sme v Západnom krídle trnavskej radnice, boli sme tam aj v sobotu 21. júla 2018, na XIV. ročníku NOČNÝC VERŠOCH KRÁĽOVSKÉHO MESTA, žiaľ, bez jeho promenád…

Aj v tomto roku prijali naše pozvanie profesionálni umelci Jozef Šimonovič, Dagmar Bruckmayerová, Gregor Hološka, ako aj naše domáce umelkyne, poetka Grétka Partelová, a hudobníčka a poetka Beátka Kuracinová-Vargová.

Prvý hudobný vstup, akási znelka stretnutia priaznivcov poézie, zazneli prvé strofy piesne Láska, Bože, láska. Po nich Jozef Šimonovič predniesol báseň Jonáša Záborského napísanú pred 150 rokmi a stále aktuálnu, SLOVÁCI. Prvý vstup bol totiž o tom, čo zdôrazňoval prešovský arcibiskup, eparcha grécko-katolíckej cirkvi v Prešove na štátnych oslavách sv. Cyrila a sv. Metoda 5. júla v Nitre. Vo svojej kázni zdôraznil, že vo svetle misie sv. Cyrila a Metoda to u nás nejde dobrým smerom. Naša krajina potrebuje znovu počuť pevný a mocný príklad vierozvestcov dneška. Pravda nás vedie k dobru, pravdivosti, čestnosti, vidíme, ako sa celý národ domáha týchto hodnôt. Vyzval nazvať veci pravým menom, nehrať sa na moderných, kultúrnych a civilizovaných, a pritom upadať do nekultúry, novodobého pohanstva, ktoré už raz bolo vykorenené cyrilometodskou misiou…Arcibiskup spomínal, že bol v Nemecku, kde sa chválili 500 ročným prekladom biblie do Nemčiny. Bol milý. Vravel, trochu som sa pousmial a potom som im musel vysvetľovať kto nám preložil bibliu, ako aj to, že naša reč bola v tom období, pred 1 150 rokmi štvrtým liturgickým jazykom na svete.

Potom nasledovala prehliadka sľúbených víťazných prác ocenených autorov na jubilejnom XX. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2018. Odzneli básne autorov mimoriadnych ocenení. Laureáta a držiteľa ceny predsedu TTSK Jozefa Tomášika-Pritrnavského z Bratislavy, Ceny predsedu MS Mareka Sopku z Nitry a Ceny primátora mesta Trnava Petry Polnišerovej z Novej Bane. Po hudobnom predele nasledoval prednes básní prvých miest troch kategórií. V prvej (Mária Barnovská, Stará Ľubovňa), druhej( Irena Georgieva Dimova, Banská Bystrica) a tretej (Peter Šípoš Topoľčany)kategórie.

V ďalšom vstupe sa prelínali údaje o vzácnej trnavskej osobnosti – profesorovi Jozefovi Šimončičovi, významnom archivárovi, vysokoškolskom pedagógovi a publicistovi, ktorý v júni t.r. oslávil 90tku a jeho archívnych objavov a vzácnej  histórii Trnavy, miesta to dávnych „diplomatických stretnutí kráľov svojej doby.

Pripomenuli sme si aj ďalšieho významného Trnavčana, úžasného básnika, tiež ich rovesníka, Miroslava Válka, o ktorom sme si pred dvoma mesiacmi pozreli vynikajúci, akoby faktografický životopis, viachodinový film autora Patrika Lančariča, ktorý končí básňou :

Bože, ja som len Tvoja byľ,

a Ty si ma obetoval pre dav.

Čo som Ti, Bože, urobil,

Čo som TI, Bože, nespravil.

Epitaf, ktorý si Válek sám napísal po roku 1989 a nazval ho Michelangelova modlitba, prináša film po prvýkrát. Vo Válkovej pozostalosti sa objavil iba nedávno. Myslím si, že je priezračnou odpoveďou na tajomstvá básnikovej osobnosti, a zároveň pozvánkou na vynikajúci film, ktorý Slovensku vracia jeho minulosť. Následne odzneli dve Válkove básne, v podaní J. Šimonoviča TICHO NAD KRAJOM a G. Hološku LIST PRE PRINCEZNÚ.

A keďže Trnava a jej žírna rovina je bohatá nielen na vínnu révu, ale aj na neuveriteľné množstvo skvelých osobností, literátov, poväčšine však básnikov, tak sme si pripomenuli ďalšieho, dokonca konškoláka M. Válka, či prof.Šimončiča – básnika Viliama Turčányho, či chtelnického rodáka, významného lekára a zároveň básnika, Karola Kapellera, o dva roky staršieho (92 rokov), ktorým vyšli pri ich jubileu nádherné publikácie, výbery z básní. Gabriela Spustová Izakovičová, poetka, redaktorka, rodáčka zo Suchej n/P je autorkou a zostavovateľkou výberu básni V. Turčányho s názvom Rytier a pevec Viliam TurčányPeter Tollarovič, absolvent FFUK (2016) a t.č. na katedre slovenčiny FFUK vedie semináre,  ešte o ňom budeme počuť, je editorom výberu básní MUDr. Karola Kapellera s názvom Keď poézia lieči.

Od V. Turčányho zazneli básne MANIFEST a NAŠIM PREDKOM. A pred záverečným blokom svojím dobrosrdečným humorom vohnal slzičky do očú prednes básní K. Kapellera  ZDRAVOTNÉ ZAMYSLENIE, či EMBRYÁ, EMBRYÁ… Po hudobnom predele nasledoval záverečný blok s názvom VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ, do ktorého sa prihlásili samotní účastníci podujatia.

Básnickú prvotinu Smolenickej rodáčky Júlie Rakovskej predniesla Klárika Bartakovičová. Potom sa k slovu prihlásil Marek Švec. Milým prekvapením bolo, že mladý poeta Marek sa prihlásil za člena MO MS v Trnave, a túto príležitosť sme využili na slávnostné odovzdanie jeho preukazu do nášho odboru(viď. foto) K 60.výročiu úmrtia národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského zložila a predniesla svoju báseň prof. Gabriela Gotthardová a na záver nemohol chýbať ani verš Titusa Holiča o vínečku, ktorý zvŕšila Beáta Kuracinová – Vargová piesňou O vínečku. A po pohári dobrého vínka sa môžeme tešiť na také malé jubileum – XV. ročník NOČNÝCH VERŠOV PROMENÁD 2019. AHT R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE KRÁĽOVSKÉHO MESTA A JEHO PROMENÁD

XIV. ročník

sobota 21. júla 2018 od 21. hod.

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

rípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

v Program: víťazné básne celoslovenskej literárnej súťaže, hudba a verše renomovaných básnikov zaznejú  v podaní známych hercov, domácich recitátorov a hostí.

vScenár a moderovanie: Adriena Horváthová

v Záver: VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!CENA LITERÁRNEHO KLUBU BERNOLÁK TRNAVA

ELIŠKA KOHLÍČKOVÁ

Příbram VII, ČRMIMORIADNE OCENENIA

LAUREÁT SÚŤAŽE

CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

JOZEF TOMÁŠIK – PRITRNAVSKÝ

Bratislava

CENA PRIMÁTORA MESTA TRNAVA

PETRA POLNIŠEROVÁ

Nová Baňa

CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

MAREK SOPKO

Nitra

CENA LITERÁRNEHO KLUBU BERNOLÁK TRNAVA

ELIŠKA KOHLÍČKOVÁ

Chrudim

POÉZIA

I. KATEGÓRIA

1. miesto MÁRIA BARNOVSKÁ, Stará Ľubovňa

2.miesto EMA FRÖHLICHOVÁ, Stará Ľubovňa

3. miesto MARTINA VILINOVÁ, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

MARIANA IBRAHIMI, Topoľčany

LAURA NOVOTNÁ, Smižany

ZUZANA KAČMÁROVÁ, Svidník

II. KATEGÓRIA

1. miesto IRENA GEORGIEVA DIMOVA, Banská Bystrica

2. miesto KLAUDIA RYBOVIČOVÁ, Stará Ľubovňa

3. miesto MAREK JAROŠ, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

KRISTIÁN LAZARČÍK, Horné Otrokovce

BRANISLAV VALKOVIČ, Hronský Beňadik – Psiare

RADKA HORVÁTHOVÁ, Trnava

KRISTÍNA KOMÁROVÁ, Slepčany

ADAM KOLLÁR, Stará Ľubovňa

III. KATEGÓRIA

1.miesto PETER ŠÍPOŠ, Topoľčany

2. miesto ZUZANA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany

3. miesto GABRIELA GRZNÁROVÁ, Topoľčany

Čestné uznanie

JANA KRČMÁROVÁ, Bratislava

ĽUDMILA PISARSKÁ, Prešov

JOZEF KOTTRA, Levice

MARIANA SCHMIEDER, Riehen, Švajčiarsko

EDITA STRIEŽENCOVÁ, Trnava

EMÍLIAFILIPOVÁ, Svätý Peter

JÚLIA RAKOVSKÁ, Smolenice

VIERA PROCHÁZKOVÁ, Považská Bystrica

PRÓZA

I. KATEGÓRIA

1. miesto ANNA SEMKOVÁ, Bratislava

2. miesto JÁN PLACHÝ, Zemianske Kostoľany

3. miesto EVA SIGETOVÁ, Radošina

Čestné uznanie

NELKA OČENÁŠOVÁ, Hriňová

KEVIN VYRAVEC, Svidník

LÍVIA ČEREMUGOVÁ, Svidník

II. KATEGÓRIA

1. miesto KARIN CHRVALOVÁ, Trnava

2. miesto BARBORA LANGOVÁ, Stará Ľubovňa

3. miesto EMMA LACOVÁ, Zlaté Moravce

3. miesto DOMINIKA GAVLÁKOVÁ, Turzovka

Čestné uznanie

JÁN JAKUB PŐS, Bojnice

SLÁVKA JALČOVÁ, Michalovce

KRISTÍNA KOBOLKOVÁ, Klokočov pri Čadci

III. KATEGÓRIA

1. miesto JANKA BLAŠKOVÁ, Jaslovské Bohunice

2. miesto JOZEF KOLLÁR, Bratislava

2.miesto EMÍLIA MOLČÁNIOVÁ, Predajná

3. miesto ANNA JÓNASOVÁ, Galanta

3. miesto ADELA ORAVCOVÁ, Pezinok

Čestné uznanie

ANNA ADAMČIAKOVÁ, Mýto pod Ďumbierom

MÁRIA KUTÁKOVÁ – OPATOVSKÁ, Trnava

MICHAL SCHMIDT, Senica

ARPÁD MATEJKA, Trnava

EVA MASNÁ, Podhorie

RICHARD R. SENČEK, Banská Bystrica

ĽUDMILA JEŠKOVÁ, Považská Bystrica95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej,

alebo, historickou Trnavou kráčali dejiny

Rok 2018 je rokom mnohých výročí. Pripomíname si 1.150 výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, 1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 3. marca – 95. výročie  MO MS v Trnave,

v máji – 60. výročie úmrtia národného umelca M. Schneidra – Trnavského,  predsedu MO MS Trnava od r. 1947, v júli – 160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika,  prvého predsedu MO MS Trnava v r. 1923, v auguste -155. výročie vzniku MS, v septembri – 780. výročie založenia nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY, v októbri -100. výročie prvej ČSR.

MO MS si svoje výročie pripomenul na slávnostnej členskej schôdzi vo štvrtok 1. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Naše pozvanie prijali významní hostia : Mgr. Jozef Viskupič, župan TTSK,

Mesto Trnava zastupoval Ing. Pavol Tomašovič z kancelárie primátora, predseda MS JUDr. Marián Gešper, predsedníčka  KR MS TK Dr. Libuša Klučková, riaditeľ DJP Mgr. Emil Nedielka, riaditeľka KJF Mgr. Lívia Koleková a mnohí ďalší.

V úvode sme si spolu s RS BRADLAN zaspievali slovenskú hymnu a vypočuli sme si báseň Jonáša Záborského SLOVÁCI. Potom bolo slávnostné publikum oboznámené s národnými dejinami, o tom, že prvé slovenské divadelné predstavenie bolo odohrané v prvom kamennom divadle v Uhorsku, v Trnave  už v roku l869,že Trnavou prechádzali takmer všetci národovci, počnúc Štúrom, Hurbanom, Hodžom. Radlinským, Tamaškovičom, Palárikom, neskôr F. Urbánkom, M. Urbanom, Tajovským, Jilemnickým, či významnými umelcami akými boli J. Koniarek, M. Schneider – Trnavský.

Hodžova dcéra Božena  sa vydala do Trnavy za advokáta a veľkého národovca Vendelína Kutlíka. Mali dcéru Elenu. Tá sa  vydala sa za dr. Milana Ivanku, ktorý z balkóna radnice v Trnave v okóbri 1918 vyhlásil  vznik prvej ČSR. Elena bola literátka, vydala aj knihu noviel V krinolíne, kde tieto udalosti v Trnave popisuje a verí, že jej maminka Božena Hodžova by bola pyšná na svojho zaťa.

Z pera F. Urbánka (krátené):

„1. januára 1919 bola slávnostne prinavrátená skonfiškovaná budova Matice slovenskej a toho istého roku 5. augusta pod protektorátom pána prezidenta T. G.   Masaryka v prítomnosti ministrov Československej republiky a pri veľkej účasti najprednejších slovenských a českých dejateľov oživotvorila sa Matica slovenská. 3.III. 1923 na valnom zhromaždení SNJ dp. Dr. Pavel Žiška, podpredseda predostrel návrh  o pretvorení Slovenskej Národnej Jednoty na Odbor Matice slovenskej v Trnave, návrh bol jednoznačne prijatý. Slovenská Národná Jednota pretvorila sa na Odbor Matice slovenskej“   AH95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej,

alebo, historickou Trnavou kráčali dejiny

(článok pre SNN)

Rok 2018 je rokom mnohých výročí. Pripomíname si 1.150 výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, 1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 3. marca – 95. výročie  MO MS v Trnave,

v máji – 60. výročie úmrtia národného umelca M. Schneidra – Trnavského,  predsedu MO MS Trnava od r. 1947, v júli – 160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika,  prvého predsedu MO MS Trnava v r. 1923, v auguste -155. výročie vzniku MS, v septembri – 780. výročie založenia nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY, v októbri -100. výročie prvej ČSR.

MO MS si svoje výročie pripomenul na slávnostnej členskej schôdzi vo štvrtok 1. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Naše pozvanie prijali významní hostia : Mgr. Jozef Viskupič, župan TTSK,

Mesto Trnava zastupoval Ing. Pavol Tomašovič z kancelárie primátora, predseda MS JUDr. Marián Gešper, predsedníčka  KR MS TK Dr. Libuša Klučková, riaditeľ DJP Mgr. Emil Nedielka, riaditeľka KJF Mgr. Lívia Koleková a mnohí ďalší.

V úvode sme si spolu s RS BRADLAN zaspievali slovenskú hymnu a vypočuli sme si báseň Jonáša Záborského SLOVÁCI. Potom bolo slávnostné publikum oboznámené s národnými dejinami, o tom, že prvé slovenské divadelné predstavenie bolo odohrané v prvom kamennom divadle v Uhorsku, v Trnave  už v roku l869, že – ľavá časť divadla – od brány doľava bola hotel s názvom „ U čierneho orla“, v ktorom bola ubytovaná Adela Ostrolúcka so svojou rodinou.  Augustín Maťovčík objavil a preložil z nemčiny jediný známy list Adely Ostrolúckej, ktorý poslala  z Trnavy 3.3.1850 svojmu strýkovi Gustávovi Ostrolúckemu do Zemianskeho Podhradia prostredníctvom Ľ. Štúra, zdržiavajúceho sa práve v Trnave. List je uložený v SNA v Ba. Text listu v slovenskom preklade znie : Trnava 3. marca 1850, neskoro večer….Dnes neskoro večer nás prekvapila nečakaná návšteva pána Štúra, ktorý sa ponúkol, že Vám vezme náš lístok.

Veľmi málo sa spomína aj dosť dôležitá udalosť v živote Ľ. Štúra, že keď uhorská vláda naňho vydala zatykač, záchranu mu poskytol a život mu zachránil katolícky kňaz Ján Galbavý na r.k. fare v Jablonovom.

Poďme k Štúrovým súputníkom, Hurbanovi a Hodžovi. Tí často chodievali

do Trnavy na slovenské divadelné predstavenia. Hurbanovci chodili do Trnavy z blízkeho Hlbokého, ale Hodžovci chodili až z Mikuláša, z Liptova. A predstavte si, že do Trnavy sa pobrala vynikajúca divadelníčka Božena Hodžova, ktorá hrávala divadlá aj v Mikuláši, a vydala sa za advokáta a veľkého národovca Vendelína Kutlíka

V Trnave pôsobí  aj ďalší významný národovec Martin Branislav Tamaškovič, ktorý bol menovaný za jednateľa Matice slovenskej pod č. 457/ 865, prezývaný „trnavský Svätopluk“. Celý svoj život podporoval národnú činnosť a po smrti svoj majetok testamentom poručil Matici slovenskej a trom slovenským gymnáziám.

Možno ešte k niekoľkým zaujímavostiam. Keď Svetozár Hurban dokončil právnické štúdiá v Bratislave, počas ktorých chodil aj s ďalšími prešporskými študentami hrávať divadlá do Trnavy, začas pôsobil u advokáta Kultíka v Trnave. Chodieval aj do spoločnosti a kaviarní a tak sa zoznámil aj s rodinou Schneidrových, ktorí mali v Trnave vychýrenú reštauráciu. Neskôr zakotvil v Martine vo Vydavateľstve Národné noviny (40 rokov) a raz sa stalo, že V. Paulíny Tóth, zodpovedný redaktor NV mu pripísal pod článok k jeho menu aj prívlastok Vajanský, čo natrvalo vošlo do histórie.

A keď potom  známy trnavský muzikus Mikuláš Schneider robil po Slovensku spolu so spevákom Rehákom koncerty, zavítali aj do novej budovy MS do Martina. Po veľkom aplauze vstal S. H. Vajanský, zobral pohár vína a povedal, že Mikuláš Schneider, že veru on nemôže chodiť po svete s takým holým nemeckým menom a pokrstil ho na M. Schneidra -Trnavského, čo taktiež vošlo do dejín.

Teraz niečo z pera Ferka Urbánka: „Minister s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Vavro Šrobár 1. januára 1919 slávnostne prinavrátil skonfiškovanú budovu Matice slovenskej a toho istého roku 5. augusta  oživotvorila sa Matica slovenská pod protektorátom pána prezidenta T. G. Masaryka v prítomnosti ministrov Československej republiky a pri veľkej účasti najprednejších slovenských a českých dejateľov. Za tým istým cieľom založili sme si my tu v Trnave Slovenskú Národnú Jednotu hneď po prevrate, ešte pred oživotvorením Slovenskej Matice ( teda ešte v r. 1919 oživotvorili SNJ, ktorej predchodkyňou  bola Slovenská beseda v Trnave od r. 1870,  pozn. autora;  medzičasom si F. Urbánek dopisoval s pánom Š. Krčmérym, tajomníkom MS, ktorý ho od r. 1920 nabádal k vytvoreniu MO MS v Trnave).

Až tohto roku ( 1923, pozn. autora) vo februári písal som v tejto záležitosti p. Š. Krčmérymu a zároveň som ho pozval  na tohoročné valné shromaždenie   ( Slovenskej Národnej Jednoty pozn. autora) kvôli prevedeniu tejto akcie. On obsah môjho dopisu s radosťou v známosť vzal a nás svojou vzácnou návštevou v označený čas poctil.

Na valnom zhromaždení dp. Dr. Pavel Žiška, podpredseda návrh  o pretvorení Slovenskej Národnej Jednoty na Odbor Matice slovenskej predostrel a keď p. tajomník Štefan Krčméry dôrazne vysvetlil úkol Slovenskej Matice, návrh bol jednoznačne prijatý. Slovenská Národná Jednota pretvorila sa 3.III. t.r. (1923 pozn. autora) na Odbor Matice slovenskej. Týmto sme najokázalejšie zasvätili 60 ročné trvanie našej Slovenskej Matice.“

V r. 1923 Dr. P. Žiška vyhlásil celokrajinskú zbierku na sochu gen. M. R. Štefánika, v máji 1924 už bola odhalená, prvá na Slovensku, v životnej veľkosti, za prítomnosti jeho mamičky. MS organizovala podujatia, zisk z ktorých odvádza na opravu pomníka J. Hollého na D. Vode, na postavenie sochy J. Hollého v Maduniciach, výnos z divadelného predstavenia DROTÁR išiel na vystavenie primeraného pomníka na hrobe Palárikovom, na zvečnenie jeho zásluh. MO MS Trnava robí zbierku aj na výstavbu honosného pomníka na Bradle, či pomník J. M. Hurbanovi.

Poďme do súčasnosti. V r. 1998 náš MO MS Trnava na priečelí SSV v Ta odhalil pamätnú tabuľu Andrejovi Hlinkovi, pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia. Tabuľa je dielom čestného člena MO MS medailéra maestra W. Schiffera . V r. 2000 VZ  MO MS Trnava  odsúhlasilo 10.000 Sk na nové pastoračné centrum na Prednádraží. V r. 2001 MO MS Trnava predkladá rektorovi UCM návrh na osadenia súsošia sv. Cyrila  a Metoda  pred rovnomennou Univerzitou v Trnave (odliatok sôch spred Ústavu sv. Cyrila a

Metoda  v Ríme, autor W. Schiffer .) V októbri 2012 bolo súsošie osadené

v Trnave pred Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. V r. 2002 náš MO MS obnovil Literárny klub BERNOLÁK (LKB) a celoslovenskú literárnu súťaž O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA (SUT) pri 210. výročí založenia SUT v Trnave. V r.2011 MO MS vďaka dotácii TTSK zrealizoval projekt zreštaurovania reliéfu Š. Moysesa, prvého predsedu MS  na budove Marianea na Hollého ul. Trnava.

A to nehovorím o XXIV. ročníkoch matičných plesoch, o 15. rokoch literárnych kaviarní v Trnave, či o stretávaniach členov LKB  v Trnave, o XIX. ročníkoch celoslovenskej  literárnej  súťaže O CENU SUT, či XIII. ročníkoch NOČNÝCH VERŠOCH PROMENÁD a minuloročných NÁRODNÝCH MATIČNÝCH SLÁVNOSTIAH  v Trnave.

Po odovzdaní ocenení za dlhoročnú spoluprácu TTSK, primátorovi a MESTU Trnava, MS, riaditeľovi DJP E. Nedielkovi, riaditeľke KJF L. Kolekovej, J. Szabovi, vedúcemu klubu ŠPORT LUDUS a RS BRADLAN a po zaspievaní

Matičnej hymny KTO ZA PRAVDU HORÍ bola oficiálna časť slávnostného podujatia ukončená.

PhDr. Adriena Horváthová

predseda MO MS TrnavaNiekoľko postrehov od návštevníkov, neskôr možno aj foto…

Tohto roku som sa prvýkrát zúčastnil na Matičnom plese v spoločnosti mojich dobrých priateľov.

Bol som príjemne prekvapený kvalitou kultúrneho programu, či už to bolo skutočne profesionálne vystúpenie členiek Nebylovej školy alebo precíteného prednesu básne slovenskej básnickej legendy Milana Rúfusa v podaní poslankyne NR SR JUDr. Magdalény Kuciaňovej.

Som spokojný aj s hudobným mixom diskdžokeja. Spolu s manželkou Ing. Eleonórou Jablonickou radi tancujeme klasické tance. Chýbalo snáď jediné tango. Páčili sa mi počas prestávky aj  blok moravských ľudových piesní.

Víno aj večere boli na slušnej úrovni. Spoločnosť sa príjemne bavila a veľmi dobre sa na plese cítila celá naša partia.

Celkovo môžem povedať, že som bol veľmi spokojný s úrovňou plesu a rád sa ho v budúcnosti znova zúčastním. Verím, že mi v tom nezabránia pracovné povinnosti.

S pozdravom

Ing. František Jablonický, prezident Slovenského šachového zväzu

x    x    x

…veľmi milá, priateľská atmosféra, výborné jedlo; osviežujúci program; milá a vtipná moderátorka,  tanečná zábava jak sa patrí  – čo viac si priať ….  ba, vlastne ešte hodnotná tombola, z ktorej som si odniesla domov štanglu salámy s termoskou – takže ozaj vydarená akcia :)

Ľ.CH.MATICA SLOVENSKÁ

Miestny odbor MS Trnava

V á s    p o z ý v a

na tradičný matičný ples – XXIV. ročník

Termín :    sobota 27. januára 2018

Miesto :    aula

Strednej odbornej školy poľnohospodárstva

a služieb na vidieku

Zavarská cesta č. 9  T r n a v a

Začiatok : o 19.oo hod.

Vstupné : 25 €

Občerstvenie :

2x večera, káva

nealko, ½ l vína

Hudba :    DJ

Predaj  vstupeniek :

V kaviarni Caffe VERDON na Hlavnej ul. č. 2.Trnava,

Wetzlerov dom

od 2. januára 2018Literárny klub BERNOLÁK pri  Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka KULTÚRA v Bratislave

v y h l a s u j ú jubilejný

XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2017/2018

Základné delenie : poézia a próza

Súťažné kategórie : I. kategória žiaci a študenti do 15 rokov

II. kategória od 16 do 30 rokov

III. kategória od 31 rokov vyššie

Podmienky súťaže :

Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie je anonymná, práce sa nevracajú. Zaslať možno 5 básní, alebo krátke prózy v maxim. rozsahu 5 strán, t.j. 150 riadkov. Práce je potrebné zaslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej jednej časti v pravom hornom rohu uviesť presné údaje: meno, priezvisko, adresu, vek, kategóriu (poézia, próza). Taktiež treba na vrchnom liste uviesť obsah: názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný list označiť v pravom hornom rohu menom autora.

Uzávierka prác je do 15. marca 2018

Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu: Miestny odbor Matice slovenskej, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava ( v DJP). Bližšie informácie na čísle 0905/852788

U p o z o r n e n i e :

Práce po uzávierke nebudú do súťaže prijaté. Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, nebudú hodnotené. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v regionálnych periodikách, v  Slovenských národných novinách, dvojtýždenníku KULTÚRA, ako aj matičnej webovej stránke. Predpokladaný dátum vyhodnotenie súťaže je máj 2018. Na vyhodnotenie sú pozývaní iba ocenení účastníci.

Niekoľko slov za organizátorov :

Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich ročníkov sa prihlásili autori zo Slovenska, z Talianska, Španielska, Francúzska, Čiech , z Kanady, či Austrálie. Tešíme sa na Vašu účasť.